Ne postoji iskrenija ljubav od ljubavi prema hrani.


ne-postoji-iskrenija-ljubav-od-ljubavi-prema-hrani
džordž bernard Šonepostojiiskrenijaljubavodljubavipremahranine postojipostoji iskrenijaiskrenija ljubavljubav odod ljubaviljubavi premaprema hranine postoji iskrenijapostoji iskrenija ljubaviskrenija ljubav odljubav od ljubaviod ljubavi premaljubavi prema hranine postoji iskrenija ljubavpostoji iskrenija ljubav odiskrenija ljubav od ljubaviljubav od ljubavi premaod ljubavi prema hranine postoji iskrenija ljubav odpostoji iskrenija ljubav od ljubaviiskrenija ljubav od ljubavi premaljubav od ljubavi prema hrani

Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi.Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.Postoje različiti oblici ljubavi. Jedni vole da stiču bogatstvo, drugi da pobeđuju u gimnastici, treći da budu zdravi, četvrti da nešto stvaraju, a svi ti oblici ljubavi, u završnici su ljubav prema dobru i sreći. Ljudi vole samo dobro i to tako da ono bude zauvek njihovo, što znači da ljubav ujedno teži i besmrtnosti.Nema iskrenije ljubavi, nego što je ljubav prema jelu.U ljubavi jedne žene otkrio sam ljubav prema svim stvorenjima.Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.