Ne polaži temelje, ako nisi u stanju sagraditi celu kuću.


ne-polai-temelje-ako-nisi-u-stanju-sagraditi-celu-kuu
ruske poslovicenepolažitemeljeakonisistanjusagraditicelukućune polažipolaži temeljeako nisinisi uu stanjustanju sagraditisagraditi celucelu kućune polaži temeljeako nisi unisi u stanjuu stanju sagraditistanju sagraditi celusagraditi celu kućuako nisi u stanjunisi u stanju sagraditiu stanju sagraditi celustanju sagraditi celu kućuako nisi u stanju sagraditinisi u stanju sagraditi celuu stanju sagraditi celu kuću

Pravo na izražavanje mišljenja značajno je jedino ako smo u stanju da imamo vlastito mišljenje.Ako želiš preći reku, najpre moraš sagraditi most.Skromnost pristaje veličinama. Kako je teško biti skroman ako nisi ništa.Mislim, ako nisi znala imam i ja osećaje i onu suptilnu glupost što se zove srce…Mislim, ako nisi znala, imam i ja osjećanja i onu suptilnu glupost što se zove srce.Bolja je stvarnost od snova: ako je nešto stvarno,  onda je stvarno i ti nisi ništa tu kriv.