Ne mogu reći za sebe da verujem. JA ZNAM. Imao sam to iskustvo da budem obuzet nečim što je mnogo jače od mene, nečim što ljudi nazivaju bogom.


ne-mogu-rei-za-sebe-da-verujem-ja-znam-imao-sam-to-iskustvo-da-budem-obuzet-neim-to-mnogo-jae-od-mene-neim-to-ljudi-nazivaju-bogom
karl gustav jungnemogurećizasebedaverujemjaznamimaosamtoiskustvobudemobuzetnečimtomnogojačeodmeneljudinazivajubogomne mogumogu rećireći zaza sebesebe dada verujemja znamimao samiskustvo dada budembudem obuzetobuzet nečimnečim štošto jeje mnogomnogo jačejače odod menenečim štošto ljudiljudi nazivajunazivaju bogomne mogu rećimogu reći zareći za sebeza sebe dasebe da verujemsam to iskustvoiskustvo da budemda budem obuzetbudem obuzet nečimobuzet nečim štonečim što ješto je mnogoje mnogo jačemnogo jače odjače od menenečim što ljudišto ljudi nazivajuljudi nazivaju bogomne mogu reći zamogu reći za sebereći za sebe daza sebe da verujemimao sam to iskustvosam to iskustvo daiskustvo da budem obuzetda budem obuzet nečimbudem obuzet nečim štoobuzet nečim što jenečim što je mnogošto je mnogo jačeje mnogo jače odmnogo jače od menenečim što ljudi nazivajušto ljudi nazivaju bogomne mogu reći za sebemogu reći za sebe dareći za sebe da verujemimao sam to iskustvo dasam to iskustvo da budemiskustvo da budem obuzet nečimda budem obuzet nečim štobudem obuzet nečim što jeobuzet nečim što je mnogonečim što je mnogo jačešto je mnogo jače odje mnogo jače od menenečim što ljudi nazivaju bogom

Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu učiniti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to učinim.Nije zabavno juriti za nečim što nikada nećeš dobiti. U jednom trenutku moraš dići ruke…Verujem u Boga, ali ne verujem da je on jedno biće, dugobradi starac na nebu. Verujem da je ono što ljudi nazivaju Bogom u svima nama. Verujem kako su Isus, Muhamed, Buda i svi ostali bili potpuno u pravu. Pogrešili su samo ljudi koji su prevodili i tumačili njihove poruke.Nikada sebe ne upoređujem sa drugima. Ja sebe upoređujem samo sa sobom. Ono što jesam sa onim što sam htela da budem. Mislim da je jedina mera uspeha koliko smo se približili ostvarenju svoga sna.Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.