Ne mogu da se ubedim da bi blagotvoran i svemoćan bog stvorio parazitske ose sa namerom da se one hrane još živim gusenicama. - Činija Citata

Ne mogu da se ubedim da bi blagotvoran i svemoćan bog stvorio parazitske ose sa namerom da se one hrane još živim gusenicama.


ne-mogu-da-se-ubedim-da-bi-blagotvoran-i-svemoan-bog-stvorio-parazitske-ose-namerom-da-se-one-hrane-jo-ivim-gusenicama
Čarls darvinnemogudaseubedimbiblagotvoransvemoćanbogstvorioparazitskeosenameromonehranejoživimgusenicamane mogumogu dada sese ubedimubedim dada bibi blagotvoranblagotvoran ii svemoćansvemoćan bogbog stvoriostvorio parazitskeparazitske oseose sasa nameromnamerom dada sese oneone hranehrane jošjoš živimživim gusenicamane mogu damogu da seda se ubedimse ubedim daubedim da bida bi blagotvoranbi blagotvoran iblagotvoran i svemoćani svemoćan bogsvemoćan bog stvoriobog stvorio parazitskestvorio parazitske oseparazitske ose saose sa nameromsa namerom danamerom da seda se onese one hraneone hrane jošhrane još živimjoš živim gusenicamane mogu da semogu da se ubedimda se ubedim dase ubedim da biubedim da bi blagotvoranda bi blagotvoran ibi blagotvoran i svemoćanblagotvoran i svemoćan bogi svemoćan bog stvoriosvemoćan bog stvorio parazitskebog stvorio parazitske osestvorio parazitske ose saparazitske ose sa nameromose sa namerom dasa namerom da senamerom da se oneda se one hranese one hrane jošone hrane još živimhrane još živim gusenicamane mogu da se ubedimmogu da se ubedim dada se ubedim da bise ubedim da bi blagotvoranubedim da bi blagotvoran ida bi blagotvoran i svemoćanbi blagotvoran i svemoćan bogblagotvoran i svemoćan bog stvorioi svemoćan bog stvorio parazitskesvemoćan bog stvorio parazitske osebog stvorio parazitske ose sastvorio parazitske ose sa nameromparazitske ose sa namerom daose sa namerom da sesa namerom da se onenamerom da se one hraneda se one hrane jošse one hrane još živimone hrane još živim gusenicama

Bog je stvorio magarca da bi čovek imao sa kim da se poredi.Budući da nisam uopšte mogao saznati poslije čitanja mnogih knjiga i dubokih razmišljanja zašto živim, to me se malo tiče kako živim i još manje koliko ću živjeti.Ne želim da i dalje sebi govorim da će to jednog dana proći. Neće. Moram da naučim da živim sa svojim demonima.Ne igraj se sa životom, da život ne bi počeo da se igra sa tobom.Ne mogu da se povežem sa lenjim ljudima. Ne pričamo isti jezik. Ne razumem ih, niti želim da ih razumem.Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam.