Ne menjaj svoju prirodu. Neki jure za srećom, drugi je stvaraju. Kada ti život stvori hiljadu razloga za plakanje, pokaži mu da imaš hiljadu razloga za osmeh.


ne-menjaj-svoju-prirodu-neki-jure-za-sreom-drugi-stvaraju-kada-ti-ivot-stvori-hiljadu-razloga-za-plakanje-pokai-mu-da-ima-hiljadu-razloga-za-osmeh
meša selimovićnemenjajsvojuprirodunekijurezasrećomdrugistvarajukadatiživotstvorihiljadurazlogaplakanjepokažimudaimaosmehne menjajmenjaj svojusvoju priroduneki jurejure zaza srećomdrugi jeje stvarajukada titi životživot stvoristvori hiljaduhiljadu razlogarazloga zaza plakanjepokaži mumu dada imašimaš hiljaduhiljadu razlogarazloga zaza osmehne menjaj svojumenjaj svoju priroduneki jure zajure za srećomdrugi je stvarajukada ti životti život stvoriživot stvori hiljadustvori hiljadu razlogahiljadu razloga zarazloga za plakanjepokaži mu damu da imašda imaš hiljaduimaš hiljadu razlogahiljadu razloga zarazloga za osmeh

Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog.Pravi muškarac ne j**e hiljadu žena…već jednu na hiljadu načina.. xDOd hiljadu proljetnih cvjetova sazrijeva jedva jedan do ploda u jeseni, a od hiljadu ljubavnih zagrljaja jedva i jedan do srdačnog prijateljstva koje umiruje.I dalje imaš najlepši pogled koji u meni može probuditi hiljadu i jedan otkucaj srca, drhtaj ruku i ubrzan govor u kojem se ni sama ne snalazim.To je jedina fotografija na kojoj smo zajedno, i zato sam je uramio, još onda, da je sačuvam. Iz nekih važnih razloga ne mogu je okačiti, a iz nekih malih razloga ne mogu se otkačiti i iscepkati je u sitne komadiće. I tako je tu, u fioci. Ni tamo, ni ovamo.U mom svetu postoje dva razloga za buđenje - jedan je što mi se više ne spava, a drugi što hoću da živim!