Ne menjaj svoju prirodu. Neki jure za srećom, drugi je stvaraju. Kada ti život stvori hiljadu razloga za plakanje, pokaži mu da imaš hiljadu razloga za osmeh.


ne-menjaj-svoju-prirodu-neki-jure-za-sreom-drugi-stvaraju-kada-ti-ivot-stvori-hiljadu-razloga-za-plakanje-pokai-mu-da-ima-hiljadu-razloga-za-osmeh
meša selimovićnemenjajsvojuprirodunekijurezasrećomdrugistvarajukadatiživotstvorihiljadurazlogaplakanjepokažimudaimaosmehne menjajmenjaj svojusvoju priroduneki jurejure zaza srećomdrugi jeje stvarajukada titi životživot stvoristvori hiljaduhiljadu razlogarazloga zaza plakanjepokaži mumu dada imašimaš hiljaduhiljadu razlogarazloga zaza osmehne menjaj svojumenjaj svoju priroduneki jure zajure za srećomdrugi je stvarajukada ti životti život stvoriživot stvori hiljadustvori hiljadu razlogahiljadu razloga zarazloga za plakanjepokaži mu damu da imašda imaš hiljaduimaš hiljadu razlogahiljadu razloga zarazloga za osmeh

Hollywood je mesto gdje će vam platiti hiljadu dolara za poljubac i 50 centi za dušu.Hollywood je mesto gde će vam platiti hiljadu dolara za poljubac i 50 centi za dušu.Svi jure za srećom, a niko ne vidi da je sreća odmah iza njih.Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.U mom svetu postoje dva razloga za buđenje - jedan je što mi se više ne spava, a drugi što hoću da živim!