Ne klanjajte se više novcu do zemlje. Novac ne donosi ni sreću ni ugled.


ne-klanjajte-se-vie-novcu-do-zemlje-novac-ne-donosi-sreu-ugled
arčibald rajsneklanjajtesevienovcudozemljenovacnedonosisrećuugledne klanjajteklanjajte sese viševiše novcunovcu dodo zemljenovac nene donosidonosi nini srećusreću nini ugledne klanjajte seklanjajte se višese više novcuviše novcu donovcu do zemljenovac ne donosine donosi nidonosi ni srećuni sreću nisreću ni ugledne klanjajte se višeklanjajte se više novcuse više novcu doviše novcu do zemljenovac ne donosi nine donosi ni srećudonosi ni sreću nini sreću ni ugledne klanjajte se više novcuklanjajte se više novcu dose više novcu do zemljenovac ne donosi ni srećune donosi ni sreću nidonosi ni sreću ni ugled

Toliko puta, doživeo sam poraze, pa više i ne osećam istinski tamjan sumnje. Prejeo sam se pobeda, pa više i ne osećam istinsku zvonjavu slave. Ne umem ni da se uplašim. Ne umem više ni da umem.Ne ceni novac ni manje ni više nego što vredi. On je dobar sluga, ali loš gospodar.Ne može se postići ni umeće ni mudrost ako se ne uči.Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori.Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako sretni ni tako nesretni kako se to govori.Učili su me da put do uspeha nije ni brz, a ni lak.