Ne bojim se ja zuba, zubi su mekši od usana. Zubi ujedaju za trenutak, a usne za ceo život. - Činija Citata

Ne bojim se ja zuba, zubi su mekši od usana. Zubi ujedaju za trenutak, a usne za ceo život.


ne-bojim-se-ja-zuba-zubi-su-meki-od-usana-zubi-ujedaju-za-trenutak-a-usne-za-ceo-ivot
miroslav mika antićnebojimsejazubazubisumekiodusanazubiujedajuzatrenutakusneceoživotne bojimbojim sese jaja zubazubi susu mekšimekši odod usanazubi ujedajuujedaju zaza trenutakusne zaza ceoceo životne bojim sebojim se jase ja zubazubi su mekšisu mekši odmekši od usanazubi ujedaju zaujedaju za trenutaka usne zausne za ceoza ceo životne bojim se jabojim se ja zubazubi su mekši odsu mekši od usanazubi ujedaju za trenutaka usne za ceousne za ceo životne bojim se ja zubazubi su mekši od usanaa usne za ceo život

Ne bojim se ja zuba, zubi su mekši od usana. Zubi ujedaju za trenutak, a usne za cijeli život.Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.Ne bojim se života ni ljudi, bojim se samo da me se tvoje srce ne zasiti.Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Žena je jedina stvar koje se bojim, a za koju znam da me neće povrediti.Non scholae, sed vitae discimus. – Ne učimo za školu, nego za život.