Nazvao sam ovaj princip, po kom je svaka mala varijacija, ako je korisna, očuvana, terminom prirodna selekcija. - Činija Citata

Nazvao sam ovaj princip, po kom je svaka mala varijacija, ako je korisna, očuvana, terminom prirodna selekcija.


nazvao-sam-ovaj-princip-po-kom-svaka-mala-varijacija-ako-korisna-ouvana-terminom-prirodna-selekcija
Čarls darvinnazvaosamovajprincippokomsvakamalavarijacijaakokorisnaočuvanaterminomprirodnaselekcijanazvao samsam ovajovaj princippo komkom jeje svakasvaka malamala varijacijaako jeje korisnaterminom prirodnaprirodna selekcijanazvao sam ovajsam ovaj princippo kom jekom je svakaje svaka malasvaka mala varijacijaako je korisnaterminom prirodna selekcijanazvao sam ovaj princippo kom je svakakom je svaka malaje svaka mala varijacijapo kom je svaka malakom je svaka mala varijacija

Žena je moćna samo srazmjerno nesreći kojom može da kazni svog ljubavnika; a kada je čovjek samo sujetan, svaka žena je korisna, a nijedna nije neophodna; laskavi uspjeh sastoji se u tome da se žena osvoji, a ne da se zadrži.Fantazija je prirodna snaga u čoveku i ako joj se ne udovolji, ona će ili nestati ili obratno, razbuktat će se prekomjerno, a to je i štetno.Ja sam izuzetno strpljiva ako se uzme da će ipak biti po mome na kraju.Kad sam bila mala, mislila sam da se zovem pogledaj šta si sad uradilaJa sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi.Razmišljao sam o umiranju. Shvatio sam da svi mi umiremo usamljeni – na ovaj ili onaj način.