Nauka je ličnaperverzija, osim ako ima kao svoj krajnji cilj poboljšanje čovečanstva. - Činija Citata

Nauka je ličnaperverzija, osim ako ima kao svoj krajnji cilj poboljšanje čovečanstva.


nauka-linaperverzija-osim-ako-ima-kao-svoj-krajnji-cilj-poboljanje-oveanstva
nikola teslanaukaličnaperverzijaosimakoimakaosvojkrajnjiciljpoboljanječovečanstvanauka jeje ličnaperverzijaosim akoako imaima kaokao svojsvoj krajnjikrajnji ciljcilj poboljšanjepoboljšanje čovečanstvanauka je ličnaperverzijaosim ako imaako ima kaoima kao svojkao svoj krajnjisvoj krajnji ciljkrajnji cilj poboljšanjecilj poboljšanje čovečanstvaosim ako ima kaoako ima kao svojima kao svoj krajnjikao svoj krajnji ciljsvoj krajnji cilj poboljšanjekrajnji cilj poboljšanje čovečanstvaosim ako ima kao svojako ima kao svoj krajnjiima kao svoj krajnji ciljkao svoj krajnji cilj poboljšanjesvoj krajnji cilj poboljšanje čovečanstva

Najveća opasnost za nas nije u tome da previsoko postavimo svoj cilj, pa da podbacimo, nego u tome da prenisko postavimo svoj cilj, te da ga ostvarimo.Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva.Govori jedino ako je to poboljšanje u odnosu na tišinu.Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem.Pravda je dobro celog čovečanstva. Najlepši rad čovečanstva je deljenje pravde.Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti.