Nauka bez razboritosti je kao igra na lutriji. Naučnik se, naime, izlaže opasnosti da izgubi sve što je uložio. - Činija Citata

Nauka bez razboritosti je kao igra na lutriji. Naučnik se, naime, izlaže opasnosti da izgubi sve što je uložio.


nauka-bez-razboritosti-kao-igra-na-lutriji-naunik-se-naime-izlae-opasnosti-da-izgubi-sve-to-uloio
albert ajnštajnnaukabezrazboritostikaoigranalutrijinaučniksenaimeizlažeopasnostidaizgubisvetouložionauka bezbez razboritostirazboritosti jeje kaokao igraigra nana lutrijinaučnik seizlaže opasnostiopasnosti dada izgubiizgubi svesve štošto jeje uložionauka bez razboritostibez razboritosti jerazboritosti je kaoje kao igrakao igra naigra na lutrijiizlaže opasnosti daopasnosti da izgubida izgubi sveizgubi sve štosve što ješto je uložionauka bez razboritosti jebez razboritosti je kaorazboritosti je kao igraje kao igra nakao igra na lutrijiizlaže opasnosti da izgubiopasnosti da izgubi sveda izgubi sve štoizgubi sve što jesve što je uložionauka bez razboritosti je kaobez razboritosti je kao igrarazboritosti je kao igra naje kao igra na lutrijiizlaže opasnosti da izgubi sveopasnosti da izgubi sve štoda izgubi sve što jeizgubi sve što je uložio

Život je kao vožnja biciklom, treba neprestano ići napred, bez zaustavljanja, da se ne izgubi ravnoteža.Ulizice to su za mene najgoru ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost.Zaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu da se očajnu omrznu: a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga.Pravo znanje je biti svestan smetnji pre smetnji, biti svestan opasnosti pre opasnosti, biti svestan razaranja pre razaranja, biti svestan nesreće pre nesreće. Snažna akcija je treniranje tela bez opterećenosti telom, vežbanje uma bez korišćenja umom, radeći u svetu, a da se ne bude pogođen svetom, provodeći zadatke, a da se ne bude zatrpan zadacima.Zaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu očajno da se omrznu, a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga.Naučnik u svojoj labaratoriji nije samo tehničar, on je i dete koje se suočava sa prirodnim fenomenima koji ga toliko impresioniraju kao da se radi o bajkama.