Naučite da budete srećni sa onim što imate dok posežete za onim što želite.


nauite-da-budete-sre-onim-to-imate-dok-poseete-za-onim-to-elite
džim ronnaučitedabudetesrećnionimtoimatedokposežetezaželitenaučite dada budetebudete srećnisrećni sasa onimonim štošto imateimate dokdok posežeteposežete zaza onimonim štošto želitenaučite da budeteda budete srećnibudete srećni sasrećni sa onimsa onim štoonim što imatešto imate dokimate dok posežetedok posežete zaposežete za onimza onim štoonim što želitenaučite da budete srećnida budete srećni sabudete srećni sa onimsrećni sa onim štosa onim što imateonim što imate dokšto imate dok posežeteimate dok posežete zadok posežete za onimposežete za onim štoza onim što želitenaučite da budete srećni sada budete srećni sa onimbudete srećni sa onim štosrećni sa onim što imatesa onim što imate dokonim što imate dok posežetešto imate dok posežete zaimate dok posežete za onimdok posežete za onim štoposežete za onim što želite

Počnite sa onim što je ispravno, a ne sa onim što je prihvatljivo.Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve!Uspeh znači raditi najbolje što možemo sa onim što imamo.Može da se pretjera i sa onim što je dobro.Može da se pretera i sa onim što je dobro.Nikada sebe ne upoređujem sa drugima. Ja sebe upoređujem samo sa sobom. Ono što jesam sa onim što sam htela da budem. Mislim da je jedina mera uspeha koliko smo se približili ostvarenju svoga sna.