Naučio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već sposobnost da ga savladaš.


nauio-sam-da-hrabrost-nije-odsustvo-straha-ve-sposobnost-da-ga-savlada
nelson mandelanaučiosamdahrabrostnijeodsustvostrahavećsposobnostgasavladanaučio samsam dada hrabrosthrabrost nijenije odsustvoodsustvo strahaveć sposobnostsposobnost dada gaga savladašnaučio sam dasam da hrabrostda hrabrost nijehrabrost nije odsustvonije odsustvo strahaveć sposobnost dasposobnost da gada ga savladašnaučio sam da hrabrostsam da hrabrost nijeda hrabrost nije odsustvohrabrost nije odsustvo strahaveć sposobnost da gasposobnost da ga savladašnaučio sam da hrabrost nijesam da hrabrost nije odsustvoda hrabrost nije odsustvo strahaveć sposobnost da ga savladaš

Shvatio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već trijumf nad njim. Hrabar čovek nije neko ko ne oseća strah, već neko ko ga pobedi.Hrabrost je otpor strahu savladavanjem straha, a ne odsustvo straha.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku.Neki misle da nije imao srca, slučajno znam da ga je imao, mada moram priznati da mu to nije bio najkarakterističniji organ. Ipak, ne zameram što ga nije preterano forsirao.Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima.