Nasmešila si se i stala pričati ni o čemu, a ja sam osetio kako sam takvo što već dugo očekivao. - Činija Citata

Nasmešila si se i stala pričati ni o čemu, a ja sam osetio kako sam takvo što već dugo očekivao.


nasmeila-se-i-stala-priati-o-emu-a-ja-sam-osetio-kako-sam-takvo-to-ve-dugo-oekivao
rabindranat tagornasmeilasestalapričatičemujasamosetiokakotakvotovećdugoočekivaonasmešila sisi sese ii stalastala pričatipričati nio čemuja samsam osetioosetio kakokako samsam takvotakvo štošto većveć dugodugo očekivaonasmešila si sesi se ise i stalai stala pričatistala pričati nipričati ni oni o čemua ja samja sam osetiosam osetio kakoosetio kako samkako sam takvosam takvo štotakvo što većšto već dugoveć dugo očekivaonasmešila si se isi se i stalase i stala pričatii stala pričati nistala pričati ni opričati ni o čemua ja sam osetioja sam osetio kakosam osetio kako samosetio kako sam takvokako sam takvo štosam takvo što većtakvo što već dugošto već dugo očekivaonasmešila si se i stalasi se i stala pričatise i stala pričati nii stala pričati ni ostala pričati ni o čemua ja sam osetio kakoja sam osetio kako samsam osetio kako sam takvoosetio kako sam takvo štokako sam takvo što većsam takvo što već dugotakvo što već dugo očekivao

Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.U suštini, ne napuštate šta vam je prirodno. Sve o čemu sam fantazirao, ja sam uradio.Ako mi je sudbina ostavila bilo kakvu nadu da ću povratiti ugled, onda i nisam toliko zgriješio; ako su, pak, ove muke vječne, onda želim, ljubavi moja, da te vidim što prije i da umrem u tvom zagrljaju, kada nam ni bogovi koje si ti najiskrenije poštovala, ni ljudi, kojima sam ja uvijek služio nisu uzvratili zahvalnošću… O, kako sam nesretan i jadan!Čitav je život kao gledanje filma. Samo što uvek stižeš deset minuta kasnije i niko neće da ti objasni o čemu se radi već moraš sam da zaključuješ na osnovu tragova.Volim te, ne zbog toga što si ti, već zbog toga šta sam ja kad sam pored tebe.Računao sam da ću se vremenom već zaljubiti u nju, a da neću ni primetiti. Ali ovih dana sam saznao da ne možeš a da ne primetiš kad se zaljubiš. O, primetiš. Primetiš, još kako.