Napravi sebi kao naviku dve stvari; pomaži, ili bar ne čini nikome štetu.


napravi-sebi-kao-naviku-dve-stvari-pomai-ili-bar-ne-ini-nikome-tetu
hipokratnapravisebikaonavikudvestvaripomažiilibarnečininikometetunapravi sebisebi kaokao navikunaviku dvedve stvariili barbar nene činičini nikomenikome štetunapravi sebi kaosebi kao navikukao naviku dvenaviku dve stvariili bar nebar ne činine čini nikomečini nikome štetunapravi sebi kao navikusebi kao naviku dvekao naviku dve stvariili bar ne činibar ne čini nikomene čini nikome štetunapravi sebi kao naviku dvesebi kao naviku dve stvariili bar ne čini nikomebar ne čini nikome štetu

Čovek obdaren duhom je nepodnošljiv ako uz to ne poseduje bar još dve stvari: zahvalnost i čistotu.Verujem da se sve događa s razlogom! Ljudi se menjaju, da biste naučili da ih pustite. Stvari ne idu kako treba, da biste znali da procenite kada ste u pravu. Verujete u laži, da biste na kraju naučili da ne verujete nikome osim sebi. Ponekad, dobre stvari propadaju, tako da možete očekivati da će više dobrih stvari pasti i na vas.Nerviranje nikome nije pomoglo. Onaj koji štedi svoje živce, štedi i živce drugih. Od pristojne količine ušteđenih živaca može se sačiniti jedna harmonija ili dve manje harmonije. Ja lično volim jednu konkretnu harmoniju.Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život.Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima.Nanijećeš štetu ukoliko nešto hvališ, ali još veću štetu ukoliko nešto zabraniš, a da to ne razumiješ.