Napravi sebi kao naviku dve stvari; pomaži, ili bar ne čini nikome štetu.


napravi-sebi-kao-naviku-dve-stvari-pomai-ili-bar-ne-ini-nikome-tetu
hipokratnapravisebikaonavikudvestvaripomažiilibarnečininikometetunapravi sebisebi kaokao navikunaviku dvedve stvariili barbar nene činičini nikomenikome štetunapravi sebi kaosebi kao navikukao naviku dvenaviku dve stvariili bar nebar ne činine čini nikomečini nikome štetunapravi sebi kao navikusebi kao naviku dvekao naviku dve stvariili bar ne činibar ne čini nikomene čini nikome štetunapravi sebi kao naviku dvesebi kao naviku dve stvariili bar ne čini nikomebar ne čini nikome štetu

Čovek obdaren duhom je nepodnošljiv ako uz to ne poseduje bar još dve stvari: zahvalnost i čistotu.Verujem da se sve događa s razlogom! Ljudi se menjaju, da biste naučili da ih pustite. Stvari ne idu kako treba, da biste znali da procenite kada ste u pravu. Verujete u laži, da biste na kraju naučili da ne verujete nikome osim sebi. Ponekad, dobre stvari propadaju, tako da možete očekivati da će više dobrih stvari pasti i na vas.Nerviranje nikome nije pomoglo. Onaj koji štedi svoje živce, štedi i živce drugih. Od pristojne količine ušteđenih živaca može se sačiniti jedna harmonija ili dve manje harmonije. Ja lično volim jednu konkretnu harmoniju.Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima.Ne vjerujem nikome – čak ni samome sebi.