Najveće istine lakše ćeš dokazati ljudima životom no rečima. Zato i ne počinji govoriti o njima prvo jezikom, jer ćeš ih dovesti u sumnju.


najvee-istine-lake-e-dokazati-ljudima-ivotom-no-reima-zato-i-ne-poinji-govoriti-o-njima-prvo-jezikom-jer-e-ih-dovesti-u-sumnju
nikolaj velimirovićnajvećeistinelakećedokazatiljudimaživotomnorečimazatonepočinjigovoritinjimaprvojezikomjerihdovestisumnjunajveće istineistine lakšelakše ćešćeš dokazatidokazati ljudimaljudima životomživotom nono rečimazato ii nene počinjipočinji govoritigovoriti oo njimanjima prvoprvo jezikomjer ćešćeš ihih dovestidovesti uu sumnjunajveće istine lakšeistine lakše ćešlakše ćeš dokazatićeš dokazati ljudimadokazati ljudima životomljudima životom noživotom no rečimazato i nei ne počinjine počinji govoritipočinji govoriti ogovoriti o njimao njima prvonjima prvo jezikomjer ćeš ihćeš ih dovestiih dovesti udovesti u sumnjunajveće istine lakše ćešistine lakše ćeš dokazatilakše ćeš dokazati ljudimaćeš dokazati ljudima životomdokazati ljudima životom noljudima životom no rečimazato i ne počinjii ne počinji govoritine počinji govoriti opočinji govoriti o njimagovoriti o njima prvoo njima prvo jezikomjer ćeš ih dovestićeš ih dovesti uih dovesti u sumnjunajveće istine lakše ćeš dokazatiistine lakše ćeš dokazati ljudimalakše ćeš dokazati ljudima životomćeš dokazati ljudima životom nodokazati ljudima životom no rečimazato i ne počinji govoritii ne počinji govoriti one počinji govoriti o njimapočinji govoriti o njima prvogovoriti o njima prvo jezikomjer ćeš ih dovesti ućeš ih dovesti u sumnju

Vremenom ćeš se navići na rastajanje. Naučićeš da se sećaš, a sećanje je isto kao i susret. I pomalo ćeš navići da voliš mnoga bića u uspomeni. Na kraju ćeš videti da si ti pomalo svi koje si nekada volela. Jednom ćeš morati da daš sve i da te ne boli. Naučićes da sanjaš.Ako poznaješ rieku, lakše ćeš upravljati čamcem.U bogatstvu misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi siromaštinu. U sreći misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi nesreću. Kada te ljudi hvale misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi njihove poruge. A celoga života misli, kako ćeš s dostojanstvom umreti.Dok budeš sretan imat ćeš puno prijatelja, ako nastanu zla vremena, ostat ćeš sam.Ili ćeš ponavljati konvencionalne doktrine koje svi izgovaraju ili ćeš reći nešto što je istina i pri tome zvučati kao da si sa Neptuna.Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...