Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.


najgora-stvar-u-situaciji-kada-ste-poznati-jeste-da-su-ljudi-uvek-fini-vama-dok-priate-nekim-svi-se-slau-vama-makar-rekli-i-neto-potpunoludo
al paćinonajgorastvarsituacijikadastepoznatijestedasuljudiuvekfinivamadokpričatenekimsviseslažuvamamakarreklinetopotpuno ludopotrebnivamkojićegovoritionotoneželitečujetenajgora stvarstvar uu situacijisituaciji kadakada steste poznatipoznati jestejeste dada susu ljudiljudi uvekuvek finifini sasa vamadok pričatepričate sasa nekimnekim svisvi sese slažuslažu sasa vamamakar reklirekli ii neštonešto potpuno ludopotrebni susu vamvam ljudiljudi kojikoji ćeće vamvam govoritigovoriti onoono štošto nene želiteželite dada čujetenajgora stvar ustvar u situacijiu situaciji kadasituaciji kada stekada ste poznatiste poznati jestepoznati jeste dajeste da suda su ljudisu ljudi uvekljudi uvek finiuvek fini safini sa vamadok pričate sapričate sa nekimsa nekim svinekim svi sesvi se slažuse slažu saslažu sa vamamakar rekli irekli i neštoi nešto potpuno ludopotrebni su vamsu vam ljudivam ljudi kojiljudi koji ćekoji će vamće vam govoritivam govoriti onogovoriti ono štoono što nešto ne želitene želite daželite da čujete

Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje.Došao sam da vam pomognem, a vi se žalite da ne želim sa vama da plačem.Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi.Nemoj se bojati ljudi koji se ne slažu sa tobom, nego se boj kukavica koje se ne slažu sa tobom i koje ti to ne smiju da kažu.Prava vera je u tome da se uvek živi dobrim životom, u ljubavi sa svima, da se postupa sa bližnjima uvek onako kako želiš da oni s tobom postupaju. U tome je istina. I toj veri učili su uvek svi istiniti mudraci i ljudi svetoga života svih naroda.Verujem u Boga, ali ne verujem da je on jedno biće, dugobradi starac na nebu. Verujem da je ono što ljudi nazivaju Bogom u svima nama. Verujem kako su Isus, Muhamed, Buda i svi ostali bili potpuno u pravu. Pogrešili su samo ljudi koji su prevodili i tumačili njihove poruke.