Najbolje političko društvo je ono u kome srednja klasa ima kontrolu, te je u isto vreme brojnija od druge dve.


najbolje-politiko-drutvo-ono-u-kome-srednja-klasa-ima-kontrolu-te-u-isto-vreme-brojnija-od-druge-dve
aristotelnajboljepolitičkodrutvoonokomesrednjaklasaimakontroluteistovremebrojnijaoddrugedvenajbolje političkopolitičko društvodruštvo jeje onoono uu komekome srednjasrednja klasaklasa imaima kontrolute jeu istoisto vremevreme brojnijabrojnija odod drugedruge dvenajbolje političko društvopolitičko društvo jedruštvo je onoje ono uono u komeu kome srednjakome srednja klasasrednja klasa imaklasa ima kontrolute je uje u istou isto vremeisto vreme brojnijavreme brojnija odbrojnija od drugeod druge dvenajbolje političko društvo jepolitičko društvo je onodruštvo je ono uje ono u komeono u kome srednjau kome srednja klasakome srednja klasa imasrednja klasa ima kontrolute je u istoje u isto vremeu isto vreme brojnijaisto vreme brojnija odvreme brojnija od drugebrojnija od druge dvenajbolje političko društvo je onopolitičko društvo je ono udruštvo je ono u komeje ono u kome srednjaono u kome srednja klasau kome srednja klasa imakome srednja klasa ima kontrolute je u isto vremeje u isto vreme brojnijau isto vreme brojnija odisto vreme brojnija od drugevreme brojnija od druge dve

Hrabrost u politici nije isto što i političko samoubistvo.Radnička klasa je stub naše socijalističke države, radnička klasa svih nacionalnosti i u svim republikama ima ista gledišta i iste interese, i ona predstavlja cement koji učvršćuje i snaži našu socijalističku zajednicu.Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada.Sve ima svoju vrednost i težinu, ni manju ni veću nego što je ima, a nama izgledaju različite. Jedne nevolje vreme čini lakšim, druge težim. Mi se menjamo, svet ostaje.Država je mašina za ugnjetavanje jedne klase od strane druge klase, mašina pomoću koje jedna klasa drži u pokornosti druge potčinjene klase.Čovek je onakav kakvo je društvo u kome se kreće.