Najbitnija stvar je obavestiti sve oko sebe da si tu i da si ozbiljan. Ja nisam igrač koji će se pojaviti i otići. Nisam igrač koji će ući u najbolji tim jednom ili dva puta. Ovde sam da bih bio najbolji uvek. Jednom sam se zavetovao da ću postati jedan od najboljih. Tada mi je igra postala sve. - Činija Citata

Najbitnija stvar je obavestiti sve oko sebe da si tu i da si ozbiljan. Ja nisam igrač koji će se pojaviti i otići. Nisam igrač koji će ući u najbolji tim jednom ili dva puta. Ovde sam da bih bio najbolji uvek. Jednom sam se zavetovao da ću postati jedan od najboljih. Tada mi je igra postala sve.


najbitnija-stvar-obavestiti-sve-oko-sebe-da-i-da-ozbiljan-ja-nisam-igra-koji-e-se-pojaviti-i-otii-nisam-igra-koji-e-ui-u-najbolji-tim-jednom-ili
kobi brajantnajbitnijastvarobavestitisveokosebedaozbiljanjanisamigračkojićesepojavitiotićinisamućinajboljitimjednomilidvaputaovdesambihbiouvekjednomzavetovaoćupostatijedanodnajboljihtadamiigrapostalasvenajbitnija stvarstvar jeje obavestitiobavestiti svesve okooko sebesebe dada sii dada sisi ozbiljanja nisamnisam igračigrač kojikoji ćeće sese pojavitipojaviti ii otićinisam igračigrač kojikoji ćeće ućiući uu najboljinajbolji timtim jednomjednom iliili dvadva putaovde samsam dada bihbih biobio najboljinajbolji uvekjednom samsam sese zavetovaozavetovao dada ćuću postatipostati jedanjedan odod najboljihtada mimi jeje igraigra postalapostala svenajbitnija stvar jestvar je obavestitije obavestiti sveobavestiti sve okosve oko sebeoko sebe dasebe da sida si tutu i dai da sida si ozbiljanja nisam igračnisam igrač kojiigrač koji ćekoji će seće se pojavitise pojaviti ipojaviti i otićinisam igrač kojiigrač koji ćekoji će ućiće ući uući u najboljiu najbolji timnajbolji tim jednomtim jednom ilijednom ili dvaili dva putaovde sam dasam da bihda bih biobih bio najboljibio najbolji uvekjednom sam sesam se zavetovaose zavetovao dazavetovao da ćuda ću postatiću postati jedanpostati jedan odjedan od najboljihtada mi jemi je igraje igra postalaigra postala sve

U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Ja sam ovde, ja ne idem nigde. Bez obzira na težinu povrede – osim ako je potpuno onesposobljavajuća – biću isti igrač koji sam i oduvek bio. Pronaćiću način da to uradim. Načiniću neke prepravke, neke promene, ali ja i dalje dolazim.Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi.Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...Ti si za mene bio pravi blagoslov. I danas shvatam jednu stvar: svaki blagoslov koji odbijemo pretvara se u prokletstvo. Od života više ništa ne tražim. A ti me primoravaš da sagledavam bogatstva i horizonte koje nikad nisam upoznao. Sada, kada ih poznajem, i kada poznajem svoje ogromne mogućnosti, osećaću se gore nego što sam se ranije osećao. Jer znam da mogu da imam sve, a nije mi do toga.