Nađi vremena za molitvu,to je najveća snaga na zemlji.


nai-vremena-za-molitvuto-najvea-snaga-na-zemlji
majka terezanađivremenazamolitvutonajvećasnaganazemljinađi vremenavremena zaje najvećanajveća snagasnaga nana zemljinađi vremena zaje najveća snaganajveća snaga nasnaga na zemljije najveća snaga nanajveća snaga na zemljije najveća snaga na zemlji

Nađi vremena za milosrđe, to je ključ za nebo.Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće.Nađi vremena za rad, to je cena uspeha.Nađi vremena za čitanje, to je vrelo mudrosti.Nađi vremena za ljubav, to je darovana Božja povlastica.Bodibilding sam napustio onog trenutka kada sam shvatio da sam dostigao najdalju granicu do koje mogu da idem. Isto će biti i sa mojom filmskom karijerom. Kada osetim da je pravi trenutak, posvetiću se služenju svojoj zemlji. Smatram da je najveća čast služiti svom narodu i svojoj zemlji.