Naše naučne moći su nadmašile naše duhovne moći. Sada imamo navođene projektile i zalutale ljude.


nae-naune-moi-su-nadmaile-nae-duhovne-moi-sada-imamo-navoene-projektile-i-zalutale-ljude
martin luter kingnaenaučnemoćisunadmailenaeduhovnemoćisadaimamonavođeneprojektilezalutaleljudenaše naučnenaučne moćimoći susu nadmašilenadmašile našenaše duhovneduhovne moćisada imamoimamo navođenenavođene projektileprojektile ii zalutalezalutale ljudenaše naučne moćinaučne moći sumoći su nadmašilesu nadmašile našenadmašile naše duhovnenaše duhovne moćisada imamo navođeneimamo navođene projektilenavođene projektile iprojektile i zalutalei zalutale ljudenaše naučne moći sunaučne moći su nadmašilemoći su nadmašile našesu nadmašile naše duhovnenadmašile naše duhovne moćisada imamo navođene projektileimamo navođene projektile inavođene projektile i zalutaleprojektile i zalutale ljudenaše naučne moći su nadmašilenaučne moći su nadmašile našemoći su nadmašile naše duhovnesu nadmašile naše duhovne moćisada imamo navođene projektile iimamo navođene projektile i zalutalenavođene projektile i zalutale ljude

Liberal – obožavalac moći bez moći.Voda je simbol ženske moći, moći koju ni jedan muškarac,  koliko god prosvećen, ili savršen bio ne može dokučiti.Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentriåemo naše misli o toj istini postajemo skladni s ovom velikom moći.Hitler i Musolini su bili samo glavni govornici odnosa dominacije i žudnje za moći koji su u srcu gotovo svakoga.Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentrišemo naše misli o toj istini postajemo skladni sa ovom velikom moći.Moja majka me naučila da treba svu istinu tražiti u Bibliji.Prijateljstvo može postojati samo među onima koji su po moći jednaki.