Naše naučne moći su nadmašile naše duhovne moći. Sada imamo navođene projektile i zalutale ljude.


nae-naune-moi-su-nadmaile-nae-duhovne-moi-sada-imamo-navoene-projektile-i-zalutale-ljude
martin luter kingnaenaučnemoćisunadmailenaeduhovnemoćisadaimamonavođeneprojektilezalutaleljudenaše naučnenaučne moćimoći susu nadmašilenadmašile našenaše duhovneduhovne moćisada imamoimamo navođenenavođene projektileprojektile ii zalutalezalutale ljudenaše naučne moćinaučne moći sumoći su nadmašilesu nadmašile našenadmašile naše duhovnenaše duhovne moćisada imamo navođeneimamo navođene projektilenavođene projektile iprojektile i zalutalei zalutale ljudenaše naučne moći sunaučne moći su nadmašilemoći su nadmašile našesu nadmašile naše duhovnenadmašile naše duhovne moćisada imamo navođene projektileimamo navođene projektile inavođene projektile i zalutaleprojektile i zalutale ljudenaše naučne moći su nadmašilenaučne moći su nadmašile našemoći su nadmašile naše duhovnesu nadmašile naše duhovne moćisada imamo navođene projektile iimamo navođene projektile i zalutalenavođene projektile i zalutale ljude

Voda je simbol ženske moći, moći koju ni jedan muškarac,  koliko god prosvećen, ili savršen bio ne može dokučiti.Liberal – obožavalac moći bez moći.Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentriåemo naše misli o toj istini postajemo skladni s ovom velikom moći.Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentrišemo naše misli o toj istini postajemo skladni sa ovom velikom moći.Moja majka me naučila da treba svu istinu tražiti u Bibliji.Ja verujem da smo mi ovde na Zemlji kako bismo živeli, odrastali i uradili sve što možemo kako bi Zemlja bila bolje mesto za sve ljude koji će moći da uživaju u slobodi.Naš najvažniji cilj u životu treba da bude uzdizanje naše duše; Drugim rečima, napredak naših duhovnih i moralnih moći. Da svakim danom sve više prosvećujemo svoj duh i svakim danom se osećamo sve više slobodnim i boljim.