Nadam se da ćeš živeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glas.


nadam-se-da-e-iveti-100-godina-i-da-e-zadnji-glas-koji-uje-biti-moj-glas
frenk sinatranadamsedaćeživeti100godinaćezadnjiglaskojičujebitimojglasnadam sese dada ćešćeš živetiživeti 100100 godinagodina ii dada ćeće zadnjizadnji glasglas kojikoji čuješčuješ bitibiti mojmoj glasnadam se dase da ćešda ćeš živetićeš živeti 100živeti 100 godina100 godina igodina i dai da ćeda će zadnjiće zadnji glaszadnji glas kojiglas koji čuješkoji čuješ bitičuješ biti mojbiti moj glasnadam se da ćešse da ćeš živetida ćeš živeti 100ćeš živeti 100 godinaživeti 100 godina i100 godina i dagodina i da ćei da će zadnjida će zadnji glasće zadnji glas kojizadnji glas koji čuješglas koji čuješ bitikoji čuješ biti mojčuješ biti moj glasnadam se da ćeš živetise da ćeš živeti 100da ćeš živeti 100 godinaćeš živeti 100 godina iživeti 100 godina i da100 godina i da ćegodina i da će zadnjii da će zadnji glasda će zadnji glas kojiće zadnji glas koji čuješzadnji glas koji čuješ bitiglas koji čuješ biti mojkoji čuješ biti moj glas

Nadam se da ćeš živjeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glasNadam se da ćeš živjeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glas.Radimo kao da ćemo 100 godina živeti, pripremamo se kao da će sutra rat.Živi kao da ćeš da napuniš 100 godina, moli se kao da ćeš da umreš sutra.Radimo kao da ćemo 100 godina živjeti, pripremamo se kao da će sutra rat.Nemojte živeti sto godina, jer će vam deca tada imati po sedamdeset i osamdeset godina i tek tada nećete znati šta da radite s njima.