Nacija je neka francuska izmišljotina koja nam je poturena da bismo bili stoka.


nacija-neka-francuska-izmiljotina-koja-nam-poturena-da-bismo-bili-stoka
duško ttrifunovićnacijanekafrancuskaizmiljotinakojanampoturenadabismobilistokanacija jeje nekaneka francuskafrancuska izmišljotinaizmišljotina kojakoja namnam jeje poturenapoturena dada bismobismo bilibili stokanacija je nekaje neka francuskaneka francuska izmišljotinafrancuska izmišljotina kojaizmišljotina koja namkoja nam jenam je poturenaje poturena dapoturena da bismoda bismo bilibismo bili stokanacija je neka francuskaje neka francuska izmišljotinaneka francuska izmišljotina kojafrancuska izmišljotina koja namizmišljotina koja nam jekoja nam je poturenanam je poturena daje poturena da bismopoturena da bismo bilida bismo bili stokanacija je neka francuska izmišljotinaje neka francuska izmišljotina kojaneka francuska izmišljotina koja namfrancuska izmišljotina koja nam jeizmišljotina koja nam je poturenakoja nam je poturena danam je poturena da bismoje poturena da bismo bilipoturena da bismo bili stoka

Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke.Svi mi imamo krila, ali ona nam nisu ni od kakve koristi. Kada bismo ih mogli počupati, to bismo i uradili.Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje.Svi se pokoravamo zakonima da bismo bili slobodni.Nacija koja godinu za godinom troši više novca na vojnu odbranu umjesto na programe socijalne nadogradnje je osuđena na duhovno prokletstvo.Nacija koja godinu za godinom troši više novca na vojnu odbranu umesto na programe socijalne nadogradnje je osuđena na duhovno prokletstvo.