Naš partijski sistem je brlog u kome se prasici valjaju.


na-partijski-sistem-brlog-u-kome-se-prasici-valjaju
dimitrije ljotićnapartijskisistembrlogkomeseprasicivaljajunaš partijskipartijski sistemsistem jeje brlogbrlog uu komekome sese prasiciprasici valjajunaš partijski sistempartijski sistem jesistem je brlogje brlog ubrlog u komeu kome sekome se prasicise prasici valjajunaš partijski sistem jepartijski sistem je brlogsistem je brlog uje brlog u komebrlog u kome seu kome se prasicikome se prasici valjajunaš partijski sistem je brlogpartijski sistem je brlog usistem je brlog u komeje brlog u kome sebrlog u kome se prasiciu kome se prasici valjaju

Kredit je sistem u kome osoba koja ne može da plati nađe drugu osobu koja ne može da plati koja će da garantira da on može da plati.Optuživati – to je onaj sistem kojim se žene brane kad nisu u pravu.Naš grad se pretvorio u veliku čekaonicu . Svi čekamo ljepše dane.Majka je vaspitni sistem u jednoj reči.Čovek je fragment prirode, a ne vlastite istorije. Pre njegove pojave priroda se iskazuje kao sistem nenarušene ravnoteže. Pojavom čovekove inteligencije situacija u prirodi se menja.Jer teško je držati se prave mere u besedi pa da se sasvim veruje besednikovim rečima: slušalac kome je stvar poznata i koji je njoj naklonjen može lako pomisliti da je u besedi rečeno manje no što bi on želeo da se spomene i što sam zna; a kome je stvar nepoznata on će, kad čuje ono što prevazilazi njegovo shvatanje, iz pakosti reći da je besednik mnogo šta preterao u svojoj pohvali.