Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti.


mukarac-star-kad-enu-vie-niti-moe-da-nosi-na-rukama-niti-da-upropasti
sasha guitrymukaracstarkadženuvienitimožedanosinarukamaupropastimuškarac jeje starstar kadkad ženuženu viševiše nitiniti možemože dada nosinosi nana rukamarukama nitiniti dada jeje upropastimuškarac je starje star kadstar kad ženukad ženu višeženu više nitiviše niti moženiti može damože da nosida nosi nanosi na rukamana rukama nitirukama niti daniti da jeda je upropastimuškarac je star kadje star kad ženustar kad ženu višekad ženu više nitiženu više niti moževiše niti može daniti može da nosimože da nosi nada nosi na rukamanosi na rukama nitina rukama niti darukama niti da jeniti da je upropastimuškarac je star kad ženuje star kad ženu višestar kad ženu više nitikad ženu više niti možeženu više niti može daviše niti može da nosiniti može da nosi namože da nosi na rukamada nosi na rukama nitinosi na rukama niti dana rukama niti da jerukama niti da je upropasti

Niko nije sujetan na svoju mladost, niti se oseća da je presrećan zato što je mlad; a svako je, naprotiv, i nesrećan i očajan kad je star.Vrijeme nazivamo životnim saputnikom, koji niti mnogo koristi niti išta može naškoditi.Kad udarite dijete, nastojte da to bude u bijesu, čak i po cijenu da ga osakatite. Hladnokrvni udarac niti se može, niti bi se smio oprostiti.Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...Vrlina je kao žeđ, kad čovek počne da je pije, sve više žedni i sve više traži da je pije. Onaj ko počne vežbati vrlinu milosrđa ne zna meru u tome niti priznaje ikakvu meru.Kosa vam je na glavi izbrojana, a kamoli vaši prijatelji i neprijatelji na zemlji! Ne bojte se dakle da ćete imati suviše prijatelja ni suviše neprijatelja; niti se bojte da će vas vaši neprijatelji savladati, niti se nadajte da će vas vaši prijatelji odbraniti. Samo se starajte da imate Boga za prijatelja i ne bojte se ništa.