Muškarac ili žena, dovoljno oslobođeni i velikodušni da se ne mešaju i ne prave scene zbog toga što neke druge osobe privlače njihovog voljenog partnera ...


mukarac-ili-ena-dovoljno-osloboeni-i-velikodu-da-se-ne-meaju-i-ne-prave-scene-zbog-toga-to-neke-druge-osobe-privlae-njihovog-voljenog-partnera
mukaraciliženadovoljnooslobođenivelikodunidasenemeajupravescenezbogtogatonekedrugeosobeprivlačenjihovogvoljenogpartneramuškarac iliili ženadovoljno oslobođenioslobođeni ii velikodušnivelikodušni dada sese nene mešajumešaju ii nene praveprave scenescene zbogzbog togatoga štošto nekeneke drugedruge osobeosobe privlačeprivlače njihovognjihovog voljenogvoljenog partnerapartneramuškarac ili ženadovoljno oslobođeni ioslobođeni i velikodušnii velikodušni davelikodušni da seda se nese ne mešajune mešaju imešaju i nei ne pravene prave sceneprave scene zbogscene zbog togazbog toga štotoga što nekešto neke drugeneke druge osobedruge osobe privlačeosobe privlače njihovogprivlače njihovog voljenognjihovog voljenog partneravoljenog partnera

Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista.Volim te, ne zbog toga što si ti, već zbog toga šta sam ja kad sam pored tebe.Ljubim dobre, ljubim lake, neke prave a neke ne i sve su vile ma sve su kraljice i sve su nevazne na spram nje.Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost.Mi ne držimo veru radi vere, nego radi spasenja duša naših. Niko ne putuje zbog puta, nego zbog nekoga ili nečega što ga očekuje na kraju toga puta. Niko ne baca konop u vodu, u kojoj se neko davi radi konopa, nego radi davljenika, da ga spase.Neko je, recimo, mlad, lep, bogat i cenjen, pa se pitamo, kad želimo da ocenimo njegovu sreću, je li zbog toga vedar; ako je, naprotiv, vedar, sasvim je svejedno je li mlad ili star, uspavan ili grbav, siromašan ili bogat: on je srećan.