mrzim kad mi pukne veza, ima da je*em net ako mi samo jos jednom pukne veza. samo da me telenor ne optuzi za silovanje!.


mrzim-kad-mi-pukne-veza-ima-da-em-net-ako-mi-samo-jos-jednom-pukne-veza-samo-da-me-telenor-ne-optuzi-za-silovanje
mrzimkadmipuknevezaimadajeemnetakosamojosjednomvezametelenorneoptuzizasilovanjemrzim kadkad mimi puknepukne vezaima dada je*emje*em netnet akoako mimi samosamo josjos jednomjednom puknepukne vezasamo dada meme telenorne optuzioptuzi zaza silovanjemrzim kad mikad mi puknemi pukne vezaima da je*emda je*em netje*em net akonet ako miako mi samomi samo jossamo jos jednomjos jednom puknejednom pukne vezasamo da meda me telenorme telenor netelenor ne optuzine optuzi zaoptuzi za silovanjemrzim kad mi puknekad mi pukne vezaima da je*em netda je*em net akoje*em net ako minet ako mi samoako mi samo josmi samo jos jednomsamo jos jednom puknejos jednom pukne vezasamo da me telenorda me telenor neme telenor ne optuzitelenor ne optuzi zane optuzi za silovanjemrzim kad mi pukne vezaima da je*em net akoda je*em net ako mije*em net ako mi samonet ako mi samo josako mi samo jos jednommi samo jos jednom puknesamo jos jednom pukne vezasamo da me telenor neda me telenor ne optuzime telenor ne optuzi zatelenor ne optuzi za silovanje

Red i veza ideja jesu isti kao red i veza stvari.Ova veza je greska i nikada nece biti prava vezaIzrazi svoju bol rečju! Bol koja ne govori, guši puno srce dok ne pukne.Od svih veza, WI-FI mi je najdraža. ;)Svi mi umiremo samo jednom a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina.Å to se krevet viÅ¡e ljulja veza je stabilnija. :)