Mrzeo sam svaki minut treninga, ali rekao sam: “Nemoj odustati. Pati sada i živi ostatak života kao šampion. - Činija Citata

Mrzeo sam svaki minut treninga, ali rekao sam: “Nemoj odustati. Pati sada i živi ostatak života kao šampion.


mrzeo-sam-svaki-minut-treninga-ali-rekao-sam-nemoj-odustati-pati-sada-i-ivi-ostatak-ivota-kao-ampion
muhamed alimrzeosamsvakiminuttreningaalirekaosam“nemojodustatipatisadaživiostatakživotakaoampionmrzeo samsam svakisvaki minutminut treningaali rekaorekao sam“nemoj odustatipati sadasada ii živiživi ostatakostatak životaživota kaokao šampionmrzeo sam svakisam svaki minutsvaki minut treningaali rekao sampati sada isada i živii živi ostatakživi ostatak životaostatak života kaoživota kao šampionmrzeo sam svaki minutsam svaki minut treningapati sada i živisada i živi ostataki živi ostatak životaživi ostatak života kaoostatak života kao šampionmrzeo sam svaki minut treningapati sada i živi ostataksada i živi ostatak životai živi ostatak života kaoživi ostatak života kao šampion

Mrzio sam svaku minutu svoga treninga, ali sam govorio: „Ne odustaj! Sada se pati, ali živi ostatak svoga života kao šampion.“Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Opraštam ti svaku suzu, svaki udarac i svu bol. Da bolji sam čovjek od tebe i opraštam ti, ali ne zaboravljam. I baš kao kad preživiš tešku nesreću i oporaviš se, rane zacijele ali ožiljci ostanu da te vječno sjećaju na ono što je bilo. Baš kao i moja sjećanja.Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci.Ja sam najveći; to sam rekao čak i pre nego sam to i postao.Nikada nisam uzeo slobodan dan u svojim dvadesetim. Nijedan. Još uvek sam fanatičan, ali sada sam malo manje fanatičan.