Mrtav je pred Njim onaj koji je grešnik, koji se ne kaje i koji u Njega ne veruje.


mrtav-pred-njim-onaj-koji-grenik-koji-se-ne-kaje-i-koji-u-njega-ne-veruje
patrijarh pavlemrtavprednjimonajkojigreniksenekajenjegaverujemrtav jeje predpred njimnjim onajonaj kojikoji jeje grešnikkoji sese nene kajekaje ii kojikoji uu njeganjega nene verujemrtav je predje pred njimpred njim onajnjim onaj kojionaj koji jekoji je grešnikkoji se nese ne kajene kaje ikaje i kojii koji ukoji u njegau njega nenjega ne verujemrtav je pred njimje pred njim onajpred njim onaj kojinjim onaj koji jeonaj koji je grešnikkoji se ne kajese ne kaje ine kaje i kojikaje i koji ui koji u njegakoji u njega neu njega ne verujemrtav je pred njim onajje pred njim onaj kojipred njim onaj koji jenjim onaj koji je grešnikkoji se ne kaje ise ne kaje i kojine kaje i koji ukaje i koji u njegai koji u njega nekoji u njega ne veruje

Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje.Ne veruje onaj koji ne živi u skladu sa svojim uverenjem.Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže.Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina.Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina.Onome koji leži u jarku ne pomaže onaj koji mu sa tornja pruža ruku.