Morao sam da uklonim znanje kako bih napravio mesta verovanju.


morao-sam-da-uklonim-znanje-kako-bih-napravio-mesta-verovanju
imanuel kantmoraosamdauklonimznanjekakobihnapraviomestaverovanjumorao samsam dada uklonimuklonim znanjeznanje kakokako bihbih napravionapravio mestamesta verovanjumorao sam dasam da uklonimda uklonim znanjeuklonim znanje kakoznanje kako bihkako bih napraviobih napravio mestanapravio mesta verovanjumorao sam da uklonimsam da uklonim znanjeda uklonim znanje kakouklonim znanje kako bihznanje kako bih napraviokako bih napravio mestabih napravio mesta verovanjumorao sam da uklonim znanjesam da uklonim znanje kakoda uklonim znanje kako bihuklonim znanje kako bih napravioznanje kako bih napravio mestakako bih napravio mesta verovanju

Rekoh joj, normalno, kako bih s tobom da sam trezan. Trezan sam tako bezvezan.Ja ne gradim kako bih imala klijente već imam klijente kako bih mogla da gradim.Nije znanje znanje znati, nego je znanje znanje dati.Dovoljno sam živeo da bih vidio kako razlike među ljudima rađaju mržnju.Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije.Nekoliko puta sam napravio bedan izbor u situacijama kada sam izbegavao potrebnu konfrontaciju.