Morao sam da uklonim znanje kako bih napravio mesta verovanju.


morao-sam-da-uklonim-znanje-kako-bih-napravio-mesta-verovanju
imanuel kantmoraosamdauklonimznanjekakobihnapraviomestaverovanjumorao samsam dada uklonimuklonim znanjeznanje kakokako bihbih napravionapravio mestamesta verovanjumorao sam dasam da uklonimda uklonim znanjeuklonim znanje kakoznanje kako bihkako bih napraviobih napravio mestanapravio mesta verovanjumorao sam da uklonimsam da uklonim znanjeda uklonim znanje kakouklonim znanje kako bihznanje kako bih napraviokako bih napravio mestabih napravio mesta verovanjumorao sam da uklonim znanjesam da uklonim znanje kakoda uklonim znanje kako bihuklonim znanje kako bih napravioznanje kako bih napravio mestakako bih napravio mesta verovanju

Počeo sam revoluciju sa 82 čoveka. Kada bih to morao opet uraditi počeo bih je sa 10-15 ljudi i sa potpunim uverenjem. Nije bitno kako ste mali ukoliko imate veru i plan delovanja.Počeo sam revoluciju sa 82 čovjeka. Kada bih to morao opet uraditi počeo bih je sa 10-15 ljudi i sa potpunim uvjerenjem. Nije bitno kako ste mali ukoliko imate vjeru i plan djelovanja.Rekoh joj, normalno, kako bih s tobom da sam trezan. Trezan sam tako bezvezan.Nije znanje znanje znati, nego je znanje znanje dati.Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije.Bože kako me je sramota, ja zbog tebe nisam napravio ni korak, a ti si ih napravila milion.