Moramo poštovati druge religije, kao što poštujemo našu. Tolerisati ih nije dovoljno.


moramo-potovati-druge-religije-kao-to-potujemo-nau-tolerisati-ih-nije-dovoljno
mahatma gandimoramopotovatidrugereligijekaotopotujemonautolerisatiihnijedovoljnomoramo poštovatipoštovati drugedruge religijekao štošto poštujemopoštujemo našutolerisati ihih nijenije dovoljnomoramo poštovati drugepoštovati druge religijekao što poštujemošto poštujemo našutolerisati ih nijeih nije dovoljnomoramo poštovati druge religijekao što poštujemo našutolerisati ih nije dovoljno

Mi kao individue moramo pronaći naš spiritualni put. Mi moramo pronaći našu sopstvenu istinu – i to je bila moja borba kao mladog čovjeka – o čemu se zapravo radi u životu? Dugo mi je trebalo da spoznam da nema previše bitnih stvari u životu, ali ono što je bitno je, da mi jedni druge poštujemo, da održimo i zadržimo našu ljudskost, i naše zajedničko biti čovjek preko svih zastava i religija i svega onoga što one predstavljaju.Svrha religije nije graditi prekrasne crkve i hramove, nego negovati pozitivne osobine kao što su tolerancija, velikodušnost i ljubav.Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo.Nije naš cilj da postanemo kao drugi; potrebno je da se međusobno razlikujemo, da naučimo da vidimo drugačije ljude od sebe i da ih poštujemo zbog toga što su.Putovanje nam omogućava da obogatimo naše živote novim iskustvima, uživamo i da se obrazujemo, da naučimo da poštujemo druge kulture, uspostavimo prijateljstva, i iznad svega da doprinesemo međunarodnoj saradnji i miru širom sveta.Nije dovoljno samo živeti. Moramo imati sunce, slobodu i lepi cvet.