Moramo nešto razjasniti: teroriziam nije težnja ka legitimnim ciljeva uz pomoć nelegitimnih sredstava. Šta god da ubice žele da postignu, stvaranje boljeg sveta sigurno nije jedan od njihov ciljeva.


moramo-neto-razjasniti-teroriziam-nije-tenja-ka-legitimnim-ciljeva-uz-pomo-nelegitimnih-sredstava-god-da-ubice-ele-da-postignu-stvaranje-boljeg-sveta
salman rušdimoramonetorazjasnititeroriziamnijetežnjakalegitimnimciljevauzpomoćnelegitimnihsredstavaŠtagoddaubiceželepostignustvaranjeboljegsvetasigurnojedanodnjihovciljevamoramo neštonešto razjasnititeroriziam nijenije težnjatežnja kaka legitimnimlegitimnim ciljevaciljeva uzuz pomoćpomoć nelegitimnihnelegitimnih sredstavaŠta godgod dada ubiceubice želežele dada postignustvaranje boljegboljeg svetasveta sigurnosigurno nijenije jedanjedan odod njihovnjihov ciljevamoramo nešto razjasnititeroriziam nije težnjanije težnja katežnja ka legitimnimka legitimnim ciljevalegitimnim ciljeva uzciljeva uz pomoćuz pomoć nelegitimnihpomoć nelegitimnih sredstavaŠta god dagod da ubiceda ubice želeubice žele dažele da postignustvaranje boljeg svetaboljeg sveta sigurnosveta sigurno nijesigurno nije jedannije jedan odjedan od njihovod njihov ciljeva

Disciplina je most između ciljeva i ostvarenja.Perfekcija misli i konfuzija ciljeva je izgleda naš najveći problem.Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje.Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira.Šta vekovima nije uspelo, nužda obavi za jedan dan.Nisam siguran koji je moj poziv, ali želim da postojim zarad velikih ciljeva. Težim da budem najbolja osoba koja je ikada živela.