Moje ćutanje ne znači da ja ne znam šta ljudi govore iza mojih leđa. Moje ćutanje je samo znak da oni ne zaslužuju moj komentar. - Činija Citata

Moje ćutanje ne znači da ja ne znam šta ljudi govore iza mojih leđa. Moje ćutanje je samo znak da oni ne zaslužuju moj komentar.


moje-utanje-ne-znai-da-ja-ne-znam-ljudi-govore-iza-mojih-a-moje-utanje-samo-znak-da-oni-ne-zasluuju-moj-komentar
Žarko lauševićmojećutanjeneznačidajaznamtaljudigovoreizamojihleđasamoznakonizaslužujumojkomentarmoje ćutanjećutanje nene značiznači dada jaja nene znamznam štašta ljudiljudi govoregovore izaiza mojihmojih leđamoje ćutanjećutanje jeje samosamo znakznak dada onioni nene zaslužujuzaslužuju mojmoj komentarmoje ćutanje nećutanje ne značine znači daznači da jada ja neja ne znamne znam štaznam šta ljudišta ljudi govoreljudi govore izagovore iza mojihiza mojih leđamoje ćutanje jećutanje je samoje samo znaksamo znak daznak da onida oni neoni ne zaslužujune zaslužuju mojzaslužuju moj komentarmoje ćutanje ne značićutanje ne znači dane znači da jaznači da ja neda ja ne znamja ne znam štane znam šta ljudiznam šta ljudi govorešta ljudi govore izaljudi govore iza mojihgovore iza mojih leđamoje ćutanje je samoćutanje je samo znakje samo znak dasamo znak da oniznak da oni neda oni ne zaslužujuoni ne zaslužuju mojne zaslužuju moj komentarmoje ćutanje ne znači daćutanje ne znači da jane znači da ja neznači da ja ne znamda ja ne znam štaja ne znam šta ljudine znam šta ljudi govoreznam šta ljudi govore izašta ljudi govore iza mojihljudi govore iza mojih leđamoje ćutanje je samo znakćutanje je samo znak daje samo znak da onisamo znak da oni neznak da oni ne zaslužujuda oni ne zaslužuju mojoni ne zaslužuju moj komentar

Mogu da mislim šta god hoću, učiniti ne mogu ništa. U današnjem svijetu ostaju nam samo dvije mogućnosti, prilagođavanje ili vlastita žrtva. Boriti se ne možeš, kad bi i htio, onemogućiće te na prvom koraku, pri prvoj riječi, i to je samoubistvo, bez dejstva, bez smisla, bez imena i uspomena. Nemaš mogućnosti da kažes ono što ti je na srcu, pa da poslije i stradaš! Premlatiće te da ne progovoriš, da iza tebe ostane sramota ili ćutanje.Svaka reč znači ono što znači njeno ćutanje.Moje telo je moglo da izdrži štake, ali moj um nije mogao da podnese odvojenost od terena.Moje dane pretvaras u noci, ne zelim da zivim ne zelim da se borim :'(Moje greške su moj život.Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnosti, ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem.