Moja slabost je arhitektura. Razmišljam o svojim delima kao o kratkotrajnoj arhitekturi, posvećenoj lepoti ženskog tela. - Činija Citata

Moja slabost je arhitektura. Razmišljam o svojim delima kao o kratkotrajnoj arhitekturi, posvećenoj lepoti ženskog tela.


moja-slabost-arhitektura-razmiljam-o-svojim-delima-kao-o-kratkotrajnoj-arhitekturi-posveenoj-lepoti-enskog-tela
kristijan diormojaslabostarhitekturarazmiljamsvojimdelimakaokratkotrajnojarhitekturiposvećenojlepotiženskogtelamoja slabostslabost jeje arhitekturarazmišljam oo svojimsvojim delimadelima kaokao oo kratkotrajnojkratkotrajnoj arhitekturiposvećenoj lepotilepoti ženskogženskog telamoja slabost jeslabost je arhitekturarazmišljam o svojimo svojim delimasvojim delima kaodelima kao okao o kratkotrajnojo kratkotrajnoj arhitekturiposvećenoj lepoti ženskoglepoti ženskog telamoja slabost je arhitekturarazmišljam o svojim delimao svojim delima kaosvojim delima kao odelima kao o kratkotrajnojkao o kratkotrajnoj arhitekturiposvećenoj lepoti ženskog telarazmišljam o svojim delima kaoo svojim delima kao osvojim delima kao o kratkotrajnojdelima kao o kratkotrajnoj arhitekturi

Sve vreme učim o mojim lilitima, o limitima mojeg tela, o psihološkim limitima. To je moj život.Moda je arhitektura– reč je o proporcijama.Ne mislim o sebi kao o siromašnoj devojci iz geta koja je uspela. Vidim sebe kao nekoga ko je od malih nogu uzeo svoj život u ruke i uspeo.Loše neću govoriti ni o kome, a o svakome sve dobro što mi je o njemu znano.Prava ljubav razmišlja o trenutku i o vječnosti, ali nikada o trajanju.Prava ljubav razmišlja o trenutku i o večnosti, ali nikada o trajanju.