Moj strah je taj koji mi daje hrabrost.


moj-strah-taj-koji-mi-daje-hrabrost
bob marlimojstrahtajkojimidajehrabrostmoj strahstrah jeje tajtaj kojikoji mimi dajedaje hrabrostmoj strah jestrah je tajje taj kojitaj koji mikoji mi dajemi daje hrabrostmoj strah je tajstrah je taj kojije taj koji mitaj koji mi dajekoji mi daje hrabrostmoj strah je taj kojistrah je taj koji mije taj koji mi dajetaj koji mi daje hrabrost

Ništa više uplašenom čoveku ne daje hrabrost kao tuđi strah.Biti duboko voljen od nekog vam daje snagu, a voleti nekoga duboko vam daje hrabrost.Baš kao što hrabrost ugrožava život, isto tako ga strah štiti.Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. To je neki neobjašnjivi strah, i ne vrijedi ni da ga prevodimo u riječi. Možda je to strah od prezira, od neprihvatanja, strah da se ne prekine čarolija. Izgleda smješno, ali je tako.Shvatio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već trijumf nad njim. Hrabar čovek nije neko ko ne oseća strah, već neko ko ga pobedi.Moj strah je sastavni deo mene, a verovatno i najbolji deo mene.