Mogu ja imati kojeg hoću, al neću, hoću tebe i ima da me ženiš… i nema rasprave.


mogu-ja-imati-kojeg-hou-al-neu-hou-tebe-i-ima-da-me-eni-i-nema-rasprave
mogujaimatikojeghoćualnećuhoćutebeimadameženi…nemaraspravemogu jaja imatiimati kojegkojeg hoćual nećuhoću tebetebe ii imaima dada meme ženiš…ženiš… ii nemanema raspravemogu ja imatija imati kojegimati kojeg hoćuhoću tebe itebe i imai ima daima da meda me ženiš…me ženiš… iženiš… i nemai nema raspravemogu ja imati kojegja imati kojeg hoćuhoću tebe i imatebe i ima dai ima da meima da me ženiš…da me ženiš… ime ženiš… i nemaženiš… i nema raspravemogu ja imati kojeg hoćuhoću tebe i ima datebe i ima da mei ima da me ženiš…ima da me ženiš… ida me ženiš… i nemame ženiš… i nema rasprave

Video sam obećanu zemlju. Možda neću stići tamo sa vama. Ali hoću da znate večeras, da mi, kao ljudi ćemo stići do obećane zemlje.Mogu da mislim šta god hoću, učiniti ne mogu ništa. U današnjem svijetu ostaju nam samo dvije mogućnosti, prilagođavanje ili vlastita žrtva. Boriti se ne možeš, kad bi i htio, onemogućiće te na prvom koraku, pri prvoj riječi, i to je samoubistvo, bez dejstva, bez smisla, bez imena i uspomena. Nemaš mogućnosti da kažes ono što ti je na srcu, pa da poslije i stradaš! Premlatiće te da ne progovoriš, da iza tebe ostane sramota ili ćutanje.Kada te nema jer tako hoću, zaledim osmeh, u sebi kažem ime, udahnem duboko i pomislim: tako mi nedostaješ.Živi svoje hoću a ne tuđe trebalo bi :)))Kada se mama i tata zaključaju u spavaću sobu, ja narednih sat vremena mogu da radim šta hoću. Što ja volim taj seks! xDU mom svetu postoje dva razloga za buđenje - jedan je što mi se više ne spava, a drugi što hoću da živim!