Možda je u početku bilo i drugih motiva, ali danas je glavni strah. Od straha su ljudi zli, surovi i podli, od straha su darežljivi, čak i dobri.


moda-u-poetku-bilo-i-drugih-motiva-ali-danas-glavni-strah-od-straha-su-ljudi-zli-surovi-i-podli-od-straha-su-dareljivi-ak-i-dobri
ivo andricmoždapočetkubilodrugihmotivaalidanasglavnistrahodstrahasuljudizlisurovipodlioddarežljivičakdobrimožda jeu početkupočetku bilobilo ii drugihdrugih motivaali danasdanas jeje glavniglavni strahod strahastraha susu ljudiljudi zlisurovi ii podliod strahastraha susu darežljivičak ii dobrimožda je uje u početkuu početku bilopočetku bilo ibilo i drugihi drugih motivaali danas jedanas je glavnije glavni strahod straha sustraha su ljudisu ljudi zlisurovi i podliod straha sustraha su darežljivičak i dobrimožda je u početkuje u početku bilou početku bilo ipočetku bilo i drugihbilo i drugih motivaali danas je glavnidanas je glavni strahod straha su ljudistraha su ljudi zliod straha su darežljivimožda je u početku biloje u početku bilo iu početku bilo i drugihpočetku bilo i drugih motivaali danas je glavni strahod straha su ljudi zli

Pokvareni ljudi poštuju iz straha; dobri ljudi iz ljubavi.Hrabrost je otpor strahu savladavanjem straha, a ne odsustvo straha.Smeh ubija strah, a bez straha od đavola nema potrebe za Bogom.Da su žene odlučivale o nekim stvarima, svet bi izgledao lepši. Možda bi bilo malo čupanja za kosu, ogovaranja i drugih stvari, ali definitivno ne bi bilo ovoliko krvi i zla koliko smo mi muškarci posejali.Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. To je neki neobjašnjivi strah, i ne vrijedi ni da ga prevodimo u riječi. Možda je to strah od prezira, od neprihvatanja, strah da se ne prekine čarolija. Izgleda smješno, ali je tako.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao