Možda nisam maher da odmah procenim ljude, al’ puštam da im jezici odrede mesto u mom životu.


moda-nisam-maher-da-odmah-procenim-ljude-al-putam-da-im-jezici-odrede-mesto-u-mom-ivotu
Đorđe balaševićmoždanisammaherdaodmahprocenimljudeal’putamimjeziciodredemestomomživotumožda nisamnisam mahermaher dada odmahodmah procenimprocenim ljudeal’ puštampuštam dada imim jezicijezici odredeodrede mestomesto uu mommom životumožda nisam mahernisam maher damaher da odmahda odmah procenimodmah procenim ljudeal’ puštam dapuštam da imda im jeziciim jezici odredejezici odrede mestoodrede mesto umesto u momu mom životumožda nisam maher danisam maher da odmahmaher da odmah procenimda odmah procenim ljudeal’ puštam da impuštam da im jezicida im jezici odredeim jezici odrede mestojezici odrede mesto uodrede mesto u mommesto u mom životumožda nisam maher da odmahnisam maher da odmah procenimmaher da odmah procenim ljudeal’ puštam da im jezicipuštam da im jezici odrededa im jezici odrede mestoim jezici odrede mesto ujezici odrede mesto u momodrede mesto u mom životu

Imam mnogo vremena za bitne ljude u mom životu i prijateljstvo je meni jako bitna tema. Mislim da sam među piscima koje poznajem, po tom pitanju poseban.Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .Dobra knjiga je događaj u mom životu.Više nam škode u životu rđavi jezici, nego rđava srca. Nikad jedan rđav čovek nije u stanju da učini ljudima onoliko zla koliko jedan zao jezik; jer ružne reči ostanu i kad se ogovarač zaboravi.Možda i nisam mudar onoliko koliko mislim da jesam.Ne pitaj me kako sam saznao sta misliš. Možda sam ponekad bio ti. Možda si ti pomalo bila ja. Možda smo zajedno bili ceo svet.