Možda ne upamtim sve što čujem i pročitam, i sigurno neznam sve na svijetu, al dobra prijatelja zaboravit neću.


moda-ne-upamtim-sve-to-ujem-i-proitam-i-sigurno-neznam-sve-na-svijetu-al-dobra-prijatelja-zaboravit-neu
poslovice korisnikamoždaneupamtimsvetočujempročitamsigurnoneznamnasvijetualdobraprijateljazaboravitnećumožda nene upamtimupamtim svesve štošto čujemčujem ii pročitami sigurnosigurno neznamneznam svesve nana svijetual dobradobra prijateljaprijatelja zaboravitzaboravit nećumožda ne upamtimne upamtim sveupamtim sve štosve što čujemšto čujem ičujem i pročitami sigurno neznamsigurno neznam sveneznam sve nasve na svijetual dobra prijateljadobra prijatelja zaboravitprijatelja zaboravit nećumožda ne upamtim svene upamtim sve štoupamtim sve što čujemsve što čujem išto čujem i pročitami sigurno neznam svesigurno neznam sve naneznam sve na svijetual dobra prijatelja zaboravitdobra prijatelja zaboravit nećumožda ne upamtim sve štone upamtim sve što čujemupamtim sve što čujem isve što čujem i pročitami sigurno neznam sve nasigurno neznam sve na svijetual dobra prijatelja zaboravit neću

Izbor ti nikad nije bio jača strana, tebi su uvek ostajali škartovi, lujke, alkoholičarke, tabletomanke. Možda je to bilo sve što si mogao da dobiješ i možda si ti bio sve što su one mogle da dobiju.Opet sam sam. Možda je i najbolje tako, ne očekujes pomoć i ne bojiš se izdaje. Sam. Učiniću sve što mogu, ne uzdajući se u podršku koje nema, i onda je sve moje što postignem, i zlo i dobro.Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš.Loše neću govoriti ni o kome, a o svakome sve dobro što mi je o njemu znano.Znam, sutra će drugačije tepati i voleti. Naše stare osmehe niko neće shvatiti. Možda ćeš me tražiti. Možda će te boleti. Al' se više nikada neću tuda vratiti.Ne smeta mi što živim u muškom svijetu, sve dok u njemu mogu biti žena.