Mladost je sretno doba u kome čovjek počinje vjerovati u sebe, a još nije prestao vjerovati drugima.


mladost-sretno-doba-u-kome-ovjek-poinje-vjerovati-u-sebe-a-jo-nije-prestao-vjerovati-drugima
ivo andricmladostsretnodobakomečovjekpočinjevjerovatisebejonijeprestaodrugimamladost jeje sretnosretno dobadoba uu komekome čovjekčovjek počinjepočinje vjerovativjerovati uu sebejoš nijenije prestaoprestao vjerovativjerovati drugimamladost je sretnoje sretno dobasretno doba udoba u komeu kome čovjekkome čovjek počinječovjek počinje vjerovatipočinje vjerovati uvjerovati u sebea još nijejoš nije prestaonije prestao vjerovatiprestao vjerovati drugimamladost je sretno dobaje sretno doba usretno doba u komedoba u kome čovjeku kome čovjek počinjekome čovjek počinje vjerovatičovjek počinje vjerovati upočinje vjerovati u sebea još nije prestaojoš nije prestao vjerovatinije prestao vjerovati drugimamladost je sretno doba uje sretno doba u komesretno doba u kome čovjekdoba u kome čovjek počinjeu kome čovjek počinje vjerovatikome čovjek počinje vjerovati učovjek počinje vjerovati u sebea još nije prestao vjerovatijoš nije prestao vjerovati drugima

Nije dobro svakome vjerovati, ali nije dobro i nikome ne vjerovati.Bolje je vjerovati u svašta, nego ne vjerovati ni u šta.Moraš vjerovati u sebe.Teško je vjerovati, ali je istina, bio sam duboko ganut. Zato što me se jedan čovjek sjetio. Ni zbog čega, ni zbog kakve koristi, iz čista srca.U sreću treba vjerovati do konačne propasti.Veliki čovjek postavlja stroge zahtjeve na sebe - mali ih čovjek postavlja drugima.