Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari.


mladost-srena-jer-moe-da-vidi-lepotu-svako-ko-ouva-sposobnost-da-vidi-lepotu-nikada-ne-ostari
franc kafkamladostsrećnajermožedavidilepotusvakokoočuvasposobnostlepotunikadaneostarimladost jeje srećnasrećna jerjer možemože dada vidividi lepotusvako koko očuvaočuva sposobnostsposobnost dada vidividi lepotunikada nene ostarimladost je srećnaje srećna jersrećna jer možejer može damože da vidida vidi lepotusvako ko očuvako očuva sposobnostočuva sposobnost dasposobnost da vidida vidi lepotunikada ne ostarimladost je srećna jerje srećna jer možesrećna jer može dajer može da vidimože da vidi lepotusvako ko očuva sposobnostko očuva sposobnost daočuva sposobnost da vidisposobnost da vidi lepotumladost je srećna jer možeje srećna jer može dasrećna jer može da vidijer može da vidi lepotusvako ko očuva sposobnost dako očuva sposobnost da vidiočuva sposobnost da vidi lepotu

Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.Prosečna devojka bi radije imala lepotu nego pamet, jer zna da prosečni muškarac bolje vidi nego što razmišlja.Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi.Ko god zadrži sposobnost da vidi ljepotu nikada neće ostariti.Ako u sebi imas lepotu, izvan sebe ces videti lepotu, jer izvan sebe vidimo samo ono sto u sebi imamo.