Mislim da su oni koji imaju moć razmišljanja blagosloveni. Ukoliko možeš razmišljati o nekoj situaciji, onda znaš i kako da se postaviš spram nje. Veliki problem je zadržati svoju glavu bistrom da bi mogao razmišljati.


mislim-da-su-oni-koji-imaju-mo-razmiljanja-blagosloveni-ukoliko-moe-razmiljati-o-nekoj-situaciji-onda-zna-i-kako-da-se-postavi-spram-nje-veliki
ričard prajormislimdasuonikojiimajumoćrazmiljanjablagosloveniukolikomožerazmiljatinekojsituacijiondaznakakosepostavispramnjevelikiproblemzadržatisvojuglavubistrombimogaorazmiljatimislim dada susu onioni kojikoji imajuimaju moćmoć razmišljanjarazmišljanja blagosloveniukoliko možešmožeš razmišljatirazmišljati oo nekojnekoj situacijionda znašznaš ii kakokako dada sese postavišpostaviš spramspram njeveliki problemproblem jeje zadržatizadržati svojusvoju glavuglavu bistrombistrom dada bibi mogaomogao razmišljatimislim da suda su onisu oni kojioni koji imajukoji imaju moćimaju moć razmišljanjamoć razmišljanja blagosloveniukoliko možeš razmišljatimožeš razmišljati orazmišljati o nekojo nekoj situacijionda znaš iznaš i kakoi kako dakako da seda se postavišse postaviš sprampostaviš spram njeveliki problem jeproblem je zadržatije zadržati svojuzadržati svoju glavusvoju glavu bistromglavu bistrom dabistrom da bida bi mogaobi mogao razmišljati

Mislim da deca i oni koji tek izlaze iz detinjstva ne vole da poveravaju starijima svoja osećanja. Njima su njihove prve tajne lake i slatke i čini im se da bi razgovor o njima mogao poremetiti neku lepotu.Bolje je uopće ne razmišljati nego ne razmišljati dovoljno.Jedna stvar koju morate da znate o meni je da nemam filter kada su u pitanju mišljenja. Zaista nemam problem da iskažem tačno ono što mislim o nekoj osobi.Za rešenje problema, moramo prestati razmišljati na onaj način kao kada je problem nastao.Ponekad sve što možeš uraditi je ne razmišljati, ne pitati se, ne zamišljati i ne nervirati se. Samo diši i veruj da će sve biti u najboljem redu.Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi.