Mislim da se za jednu ženu ne može reći da je najlepša ili najružnija na svetu. To zavisi od očiju koje je posmatraju.


mislim-da-se-za-jednu-enu-ne-moe-rei-da-najlepa-ili-najrunija-na-svetu-to-zavisi-od-oiju-koje-posmatraju
horhe luis borhesmislimdasezajednuženunemožerećinajlepailinajružnijanasvetutozavisiodočijukojeposmatrajumislim dada sese zaza jednujednu ženuženu nene možemože rećireći dada jeje najlepšanajlepša iliili najružnijanajružnija nana svetuzavisi odod očijuočiju kojekoje jeje posmatrajumislim da seda se zase za jednuza jednu ženujednu ženu neženu ne možene može rećimože reći dareći da jeda je najlepšaje najlepša ilinajlepša ili najružnijaili najružnija nanajružnija na svetuzavisi od očijuod očiju kojeočiju koje jekoje je posmatrajumislim da se zada se za jednuse za jednu ženuza jednu ženu nejednu ženu ne možeženu ne može rećine može reći damože reći da jereći da je najlepšada je najlepša ilije najlepša ili najružnijanajlepša ili najružnija naili najružnija na svetuzavisi od očiju kojeod očiju koje jeočiju koje je posmatrajumislim da se za jednuda se za jednu ženuse za jednu ženu neza jednu ženu ne možejednu ženu ne može rećiženu ne može reći dane može reći da jemože reći da je najlepšareći da je najlepša ilida je najlepša ili najružnijaje najlepša ili najružnija nanajlepša ili najružnija na svetuzavisi od očiju koje jeod očiju koje je posmatraju

Apsurdno je reći da muškarac ne može voljeti samo jednu ženu, kao sto je apsurdno reći da muzičar treba više violina da bi svirao istu melodiju.Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.Čovek ne može birati vreme u kojem će se roditi i živeti. Od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kojem narodu i od kojih roditelja.