Mislim da se za jednu ženu ne može reći da je najlepša ili najružnija na svetu. To zavisi od očiju koje je posmatraju.


mislim-da-se-za-jednu-enu-ne-moe-rei-da-najlepa-ili-najrunija-na-svetu-to-zavisi-od-oiju-koje-posmatraju
horhe luis borhesmislimdasezajednuženunemožerećinajlepailinajružnijanasvetutozavisiodočijukojeposmatrajumislim dada sese zaza jednujednu ženuženu nene možemože rećireći dada jeje najlepšanajlepša iliili najružnijanajružnija nana svetuzavisi odod očijuočiju kojekoje jeje posmatrajumislim da seda se zase za jednuza jednu ženujednu ženu neženu ne možene može rećimože reći dareći da jeda je najlepšaje najlepša ilinajlepša ili najružnijaili najružnija nanajružnija na svetuzavisi od očijuod očiju kojeočiju koje jekoje je posmatrajumislim da se zada se za jednuse za jednu ženuza jednu ženu nejednu ženu ne možeženu ne može rećine može reći damože reći da jereći da je najlepšada je najlepša ilije najlepša ili najružnijanajlepša ili najružnija naili najružnija na svetuzavisi od očiju kojeod očiju koje jeočiju koje je posmatrajumislim da se za jednuda se za jednu ženuse za jednu ženu neza jednu ženu ne možejednu ženu ne može rećiženu ne može reći dane može reći da jemože reći da je najlepšareći da je najlepša ilida je najlepša ili najružnijaje najlepša ili najružnija nanajlepša ili najružnija na svetuzavisi od očiju koje jeod očiju koje je posmatraju

Apsurdno je reći da muškarac ne može voljeti samo jednu ženu, kao sto je apsurdno reći da muzičar treba više violina da bi svirao istu melodiju.Reći za jednu veru ili jednu filozofiju da sadrži svu istinu isto je što i reći da sve druge vere i filozofije sadrže sve zablude. Od ove brutalnosti retko je kad slobodna velika masa ljudi. A zadobiti ovu slobodu znači učiniti jedan divovski korak ka veličini, ka božanstvu.Jedva čekam 1. april, da ti mogu reći da si najlepša. :DOnaj ko orla drži za rep i ženu za reč, može reći da ništa ne drži.Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.