Mislim da sam nakon svega ostao čovek, i to mi je najvažnije. I spoznaja da nikog ja nisam povredio. - Činija Citata

Mislim da sam nakon svega ostao čovek, i to mi je najvažnije. I spoznaja da nikog ja nisam povredio.


mislim-da-sam-nakon-svega-ostao-ovek-i-to-mi-najvanije-i-spoznaja-da-nikog-ja-nisam-povredio
Đorđe balaševićmislimdasamnakonsvegaostaočovektominajvažnijespoznajanikogjanisampovrediomislim dada samsam nakonnakon svegasvega ostaoostao čovekmi jeje najvažnijei spoznajaspoznaja dada nikognikog jaja nisamnisam povrediomislim da samda sam nakonsam nakon sveganakon svega ostaosvega ostao čoveki to mimi je najvažnijei spoznaja daspoznaja da nikogda nikog janikog ja nisamja nisam povrediomislim da sam nakonda sam nakon svegasam nakon svega ostaonakon svega ostao čoveki to mi jei spoznaja da nikogspoznaja da nikog jada nikog ja nisamnikog ja nisam povrediomislim da sam nakon svegada sam nakon svega ostaosam nakon svega ostao čoveki to mi je najvažnijei spoznaja da nikog jaspoznaja da nikog ja nisamda nikog ja nisam povredio

Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Poteškoća je u ovome: spoznaja zavisi od nečega što se nalazi izvan nje da bi dokazala svoju ispravnost. Obzirom da je baš to od čega je zavisna neizvesno, kako onda mogu znati da ono što nazivam prirodom nije čovek, a ono što nazivam ljudskim da nije u biti priroda? Potreban je istinski čovek da bi postojala istinska spoznaja.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam srećan. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam