Mislim, ako nisi znala, imam i ja osjećanja i onu suptilnu glupost što se zove srce.


mislim-ako-nisi-znala-imam-i-ja-osjeanja-i-onu-suptilnu-glupost-to-se-zove-srce
Đorđe balaševićmislimakonisiznalaimamjaosjećanjaonusuptilnugluposttosezovesrceako nisinisi znalaimam ii jaja osjećanjaosjećanja ii onuonu suptilnusuptilnu glupostglupost štošto sese zovezove srceako nisi znalaimam i jai ja osjećanjaja osjećanja iosjećanja i onui onu suptilnuonu suptilnu glupostsuptilnu glupost štoglupost što sešto se zovese zove srceimam i ja osjećanjai ja osjećanja ija osjećanja i onuosjećanja i onu suptilnui onu suptilnu glupostonu suptilnu glupost štosuptilnu glupost što seglupost što se zovešto se zove srceimam i ja osjećanja ii ja osjećanja i onuja osjećanja i onu suptilnuosjećanja i onu suptilnu gluposti onu suptilnu glupost štoonu suptilnu glupost što sesuptilnu glupost što se zoveglupost što se zove srce

Mislim, ako nisi znala imam i ja osećaje i onu suptilnu glupost što se zove srce…A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo ...Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je.I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja?