Mi više težimo ka tome da izbegnemo bol, nego da susretnemo radost.


mi-vie-teimo-ka-tome-da-izbegnemo-bol-nego-da-susretnemo-radost
sigmund frojdmivietežimokatomedaizbegnemobolnegosusretnemoradostmi viševiše težimotežimo kaka tometome dada izbegnemoizbegnemo bolnego dada susretnemosusretnemo radostmi više težimoviše težimo katežimo ka tomeka tome datome da izbegnemoda izbegnemo bolnego da susretnemoda susretnemo radostmi više težimo kaviše težimo ka tometežimo ka tome daka tome da izbegnemotome da izbegnemo bolnego da susretnemo radostmi više težimo ka tomeviše težimo ka tome datežimo ka tome da izbegnemoka tome da izbegnemo bol

Čovek mora da nauči da poštuje svoje uspomene i da u njima pronalazi radost, a ne bol.Mi ne pravimo filmove da bismo napravili više novca. Mi pravimo novac da bismo pravili više filmova.Ne brini ukoliko nisi prepoznat, međutim, teži ka tome da zaslužiš prepoznavanje.Žalosna je istina da se čovekov život zaista sastoji od sklopa nepomirljivih suprotnosti – dana i noći, rođenja i smrti, sreće i nesreće, dobra i zla. Mi čak nismo ni sigurni da će jedna prevagnuti nad drugom, da će dobro nadvladati zlo, a radost suzbiti patnju.Cilj mudrog čoveka nije da obezbedi zadovoljstvo, nego da izbegne bol.Najveća opasnost za nas nije u tome da previsoko postavimo svoj cilj, pa da podbacimo, nego u tome da prenisko postavimo svoj cilj, te da ga ostvarimo.