Mi smo toliko siromašni da naši sportisti ni nemaju za doping :(


mi-smo-toliko-siroma-da-nai-sportisti-nemaju-za-doping
mismotolikosiromanidanaisportistinemajuzadopingmi smosmo tolikotoliko siromašnisiromašni dada našinaši sportistisportisti nini nemajunemaju zaza dopingmi smo tolikosmo toliko siromašnitoliko siromašni dasiromašni da našida naši sportistinaši sportisti nisportisti ni nemajuni nemaju zanemaju za dopingmi smo toliko siromašnismo toliko siromašni datoliko siromašni da našisiromašni da naši sportistida naši sportisti ninaši sportisti ni nemajusportisti ni nemaju zani nemaju za dopingmi smo toliko siromašni dasmo toliko siromašni da našitoliko siromašni da naši sportistisiromašni da naši sportisti nida naši sportisti ni nemajunaši sportisti ni nemaju zasportisti ni nemaju za doping

Mi smo ponosni na našu istoriju. Ponosni smo na naše žrtve koje su naši preci, naši narodi dali kroz istoriju. Mi smo ponosni na to što naši narodni nikada nisu ničiju nezavisnost ugrožavali, što naši narodi nikada nisu prelazili preko tuđe teritorije, da porobljuju druge narode.Sve je samo toliko veliko, koliko smo mi mali u sebi. I sve je toliko malo, koliko smo mi u sebi veliki.Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesiNe postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi.Niko nije toliko širokogrud kao oni što nemaju šta da daju.Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.