Mi smo bolesni, samo pušimo našu nadu. Naša bedna odeća, naša stara vozila. Stalno idemo ka prividu, naši životi straćeni su kao i životi ostalih.


mi-smo-bolesni-samo-puimo-nau-nadu-naa-bedna-odea-naa-stara-vozila-stalno-idemo-ka-prividu-nai-ivoti-straeni-su-kao-i-ivoti-ostalih
Čarls bukovskimismobolesnisamopuimonaunadunaabednaodećanaastaravozilastalnoidemokaprividunaiživotistraćenisukaoostalihmi smosmo bolesnisamo pušimopušimo našunašu nadunaša bednabedna odećanaša starastara vozilastalno idemoidemo kaka prividunaši životiživoti straćenistraćeni susu kaokao ii životiživoti ostalihmi smo bolesnisamo pušimo našupušimo našu nadunaša bedna odećanaša stara vozilastalno idemo kaidemo ka prividunaši životi straćeniživoti straćeni sustraćeni su kaosu kao ikao i životii životi ostalihsamo pušimo našu nadustalno idemo ka prividunaši životi straćeni suživoti straćeni su kaostraćeni su kao isu kao i životikao i životi ostalihnaši životi straćeni su kaoživoti straćeni su kao istraćeni su kao i životisu kao i životi ostalih

Mi smo ponosni na našu istoriju. Ponosni smo na naše žrtve koje su naši preci, naši narodi dali kroz istoriju. Mi smo ponosni na to što naši narodni nikada nisu ničiju nezavisnost ugrožavali, što naši narodi nikada nisu prelazili preko tuđe teritorije, da porobljuju druge narode.Svi pravi životi su lijepi i teški.Nadam se da će ove reči sa barske stolice na kraju šanka neko shvatiti - da naši naizgled bezuspešni životi i metodi i poezija jesu izabrani metodi.Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili.Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.Većina ljudi su drugi ljudi. Njihove misli su tuđa mišljenja. Njihovi životi mimikrija.