Ma, znam da niko neće čitati ovaj status. Ali ponekad, kad mi je dosadno, odem u baštu, zakopam se u zemlju i pravim se da sam sargarepa. x’D  ☺♥


ma-znam-da-niko-nee-itati-ovaj-status-ali-ponekad-kad-mi-dosadno-odem-u-ba-zakopam-se-u-zemlju-i-pravim-se-da-sam-sargarepa-xd
znamdanikonećečitatiovajstatusaliponekadkadmidosadnoodembatuzakopamsezemljupravimsamsargarepax’d☺♥znam dada nikoniko nećeneće čitatičitati ovajovaj statusali ponekadkad mimi jeje dosadnoodem uu baštuzakopam sese uu zemljuzemlju ii pravimpravim sese dada samsam sargarepax’dznam da nikoda niko nećeniko neće čitatineće čitati ovajčitati ovaj statuskad mi jemi je dosadnoodem u baštuzakopam se use u zemljuu zemlju izemlju i pravimi pravim sepravim se dase da samda sam sargarepax’d ☺♥znam da niko nećeda niko neće čitatiniko neće čitati ovajneće čitati ovaj statuskad mi je dosadnozakopam se u zemljuse u zemlju iu zemlju i pravimzemlju i pravim sei pravim se dapravim se da samse da sam sargarepaznam da niko neće čitatida niko neće čitati ovajniko neće čitati ovaj statuszakopam se u zemlju ise u zemlju i pravimu zemlju i pravim sezemlju i pravim se dai pravim se da sampravim se da sam sargarepa

Ja sam sebična, nestrpljiva i pomalo nesigurna. Ponekad pravim greške, ponekad sam izvan kontrole i s vremena na vreme teška za rukovanje. Ali ako me ne možeš podneti kada sam najgora, sigurno me ne zaslužuješ ni kada sam najbolja.Sve mogu da razumem… I da neko pije, pusi, psuje.. Ali da sam sebi lajkuje status… Nikako -.-U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.Video sam obećanu zemlju. Možda neću stići tamo sa vama. Ali hoću da znate večeras, da mi, kao ljudi ćemo stići do obećane zemlje.možda ne znam da kuvam, ali cedevitu ne da pravim,razvaljujem :D