Ma kako čvrsto ljudi bili povezani prijateljstvom, ljubavlju ili brakom, sasvim pošteno svaki na kraju misli ipak samo na sebe i možda još na svoje dete. - Činija Citata

Ma kako čvrsto ljudi bili povezani prijateljstvom, ljubavlju ili brakom, sasvim pošteno svaki na kraju misli ipak samo na sebe i možda još na svoje dete.


ma-kako-vrsto-ljudi-bili-povezani-prijateljstvom-ljubavlju-ili-brakom-sasvim-poteno-svaki-na-kraju-misli-ipak-samo-na-sebe-i-moda-jo-na-svoje-dete
artur Šopenhauerkakočvrstoljudibilipovezaniprijateljstvomljubavljuilibrakomsasvimpotenosvakinakrajumisliipaksamosebemoždajosvojedetema kakokako čvrstočvrsto ljudiljudi bilibili povezanipovezani prijateljstvomljubavlju iliili brakomsasvim poštenopošteno svakisvaki nana krajukraju mislimisli ipakipak samosamo nana sebesebe ii moždamožda jošjoš nana svojesvoje detema kako čvrstokako čvrsto ljudičvrsto ljudi bililjudi bili povezanibili povezani prijateljstvomljubavlju ili brakomsasvim pošteno svakipošteno svaki nasvaki na krajuna kraju mislikraju misli ipakmisli ipak samoipak samo nasamo na sebena sebe isebe i moždai možda jošmožda još najoš na svojena svoje dete

I svaki put kad budeš komadić sebe dao i svoje snove svetu po vetrovima slao, ličiće jutro na tebe više nego na druge.Vidim na stotine ljudi dnevno koji su sasvim odustali. Na sve strane vidim one koji ne žude ni za čim, osim hranom, krovom i odećom, usresredjeni samo na to, bez snova. Oni ne osećaju užas što ne vole ili što nisu voljeni.Vidim na stotine ljudi dnevno koji su sasvim odustali. Na sve strane vidim one koji ne žude ni za čim, osim hranom, krovom, i odećom, usresredjeni samo na to, bez snova. Oni ne osećaju užas što ne vole ili što nisu voljeni.Možda je prava sreća što pojedini ljudi ne znaju kako o njima misli ostali svet. Čovek živi celog života i u obmanama o sebi, i u predrasudama o drugima, a to možda čini sumu njegove sreće na ovoj zemlji. Jedan veliki deo sveta živi na taj način spokojno u svojoj laži kao svilena buba u svojoj svilenoj čauri.Meni je jedino stalo do toga da volim svet, da ga ne prezirem, da ne mrzim ni svet, ni sebe, da na nj, na sebe i na sva bića mogu da gledam sa ljubavlju i sa divljenjem i sa strahopoštovanjem.Život je neshvatljivo čudo, jer se nesprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto „kao na Drini ćuprija“.