Ljudski je grešiti ali ako istrošite gumicu pre olovke stvarno ste preterali.


ljudski-greiti-ali-ako-istroite-gumicu-pre-olovke-stvarno-ste-preterali
ljudskigreitialiakoistroitegumicupreolovkestvarnostepreteraliljudski jeje grešitigrešiti aliali akoako istrošiteistrošite gumicugumicu prepre olovkeolovke stvarnostvarno steste preteraliljudski je grešitije grešiti aligrešiti ali akoali ako istrošiteako istrošite gumicuistrošite gumicu pregumicu pre olovkepre olovke stvarnoolovke stvarno stestvarno ste preteraliljudski je grešiti alije grešiti ali akogrešiti ali ako istrošiteali ako istrošite gumicuako istrošite gumicu preistrošite gumicu pre olovkegumicu pre olovke stvarnopre olovke stvarno steolovke stvarno ste preteraliljudski je grešiti ali akoje grešiti ali ako istrošitegrešiti ali ako istrošite gumicuali ako istrošite gumicu preako istrošite gumicu pre olovkeistrošite gumicu pre olovke stvarnogumicu pre olovke stvarno stepre olovke stvarno ste preterali

Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.Bolja je stvarnost od snova: ako je nešto stvarno,  onda je stvarno i ti nisi ništa tu kriv.Poslao sam joj kišu, nemojte se ljutiti vi koji ste joj blizu pa ste pokisli, ona stvarno voli kišu, a ja volim kad j srećna.Kada ste ljuti brojte do deset pre nego što progovorite. Ako ste jako ljuti, brojte do sto.Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste.To sto sazrevate puno pre,ne znaci da ste vremenom pametnije